Leeswijzer programma's

Programmakaart structuur
De acht beleidsinhoudelijke programma's die u onder dit overzicht kunt raadplegen zijn opgebouwd langs de lijn van de volgende zes 'W-vragen':

  • Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?
  • Wat willen we bereiken?
  • Wat zijn de doelstellingen (met activiteiten voor 2021)?
  • Welke verbonden partijen dragen bij?
  • Wat zijn de indicatoren?
  • Wat mag het kosten?

Via de opbouw van deze 'W-vragen' filteren we informatie van een relatief abstract niveau, zoals de vraag welke belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen van invloed zijn op het programma, tot een concreet gemeentelijk niveau (wat gaan we doen in 2021 en wat kost het?). In dit concrete onderdeel - de activiteiten voor 2021 - zijn ook de geaccordeerde beleidswensen uit de Kadernota 2021 zichtbaar geïntegreerd als activiteit. Dit is in lijn met de tijdens de Kadernota 2020-behandeling aangenomen motie 'Meten is weten' .

Indicatoren
Elk programma kent een set basis indicatoren en een set aanvullende indicatoren met een lokale component. De "basis" komt voort uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), dit is een vaste set verplichte beleidsindicatoren gehanteerd door het Rijk om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen. Deze basis BBV-indicatoren zijn standaard onderverdeeld naar "taakvelden", er is in deze begroting een koppeling gemaakt tussen de taakvelden en de beleidsprogramma's, waardoor deze nu een logische link vormen. Een totaal overzicht van de BBV-indicatoren treft u tevens ook aan onder de bijlage van deze Begroting.

Voor BBV-indicatoren geldt daarnaast dat hier geen streefwaarden aan verbonden zijn, de indicatoren kennen immers geen specifieke relatie met de Dordtse doelstellingen. Wel is een vergelijking opgenomen met het gemiddelde van de G40 gemeenten, daarnaast kunt u via de website www.waarstaatjegemeente.nl  de BBV-indicatoren van Dordrecht per thema vergelijken met een selectie naar keuze (onder andere Nederland, provinciaal niveau of regionaal niveau). 

Naast de basis indicatoren kent bijna elk programma ook een aantal aanvullende indicatoren. Deze aanvullende indicatoren hebben een duidelijke link met de doelstellingen van het programma en geven informatie die niet gemeten wordt met hulp van de basis BBV-indicatoren. Aan deze aanvullende indicatoren zijn, anders dan bij de basis BBV-indicatoren, ook streefwaarden gekoppeld. Afhankelijk van de indicator en de doelstellingen zijn deze streefwaarden uitgedrukt in een kwantitatief cijfer (zoals in het coalitieakkoord aangegeven) of in een trendbeweging die we samen willen gaan maken; hoger of lager dan de huidige waarde.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 17:07:25 met de export van 01/08/2021 08:24:15