Financiële hoofdlijnen

Onderstaande tabel laat het saldo van de Begroting 2021 en meerjarenraming zien. De begroting is opgesteld in de wetenschap dat het financieel perspectief van gemeenten volop in beweging is. De verdeling van het gemeentefonds wijzigt met ingang van 2022. De totale omvang van het gemeentefonds staat, vooral voor de WMO en Jeugdzorg, al lange tijd ter discussie. En daar bovenop zijn de structurele effecten van de coronacrisis nog ongewis. Dit zorgt ervoor dat het financiële beeld de komende tijd nog wezenlijk gaat veranderen.

Bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Eindsaldo Kadernota 2021

-2.403

-3.009

-1.136

-2.772

Mutaties

213

686

2.612

2.611

Dekkingsmaatregelen

634

-245

-2.429

-3.376

Eindsaldo Begroting 2021

-1.556

-2.568

-953

-3.537

In de Begroting 2021 zijn mutaties verwerkt en zijn dekkingsmaatregelen ingevuld/aangepast. De structurele financiële gevolgen van de coronacrisis hebben nog geen plek gekregen. Hiervoor is op dit moment nog onvoldoende duidelijk wat de impact van de crisis is, welke maatregelen genomen moeten worden om de crisis te bestrijden en welke rijksmiddelen hiervoor beschikbaar komen.

Het begrotingssaldo is voor 2021 en de daaropvolgende jaren negatief. Dit komt deels door incidentele uitgaven die in de begroting zijn opgenomen, zoals bijvoorbeeld de beleidswensen uit het Coalitieakkoord 2018-2022 waarvoor tot en met 2022 budget in de begroting is opgenomen. Na correctie van deze incidentele baten en lasten ontstaat het structurele begrotingssaldo . Dit structurele begrotingssaldo is voor 2021 tot en met 2024 positief. Dat wil dus zeggen dat structurele lasten volledig door structurele baten worden gedekt.

Hoewel het structurele begrotingssaldo sluitend is, laat de begroting zien dat het van cruciaal belang is om focus te houden op de realisatie van de groeiambitie. De begroting laat ook zien dat er op korte termijn meer nodig is om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. Daarbij is gekozen voor de volgende twee sporen:

  1. Lobby Rijk: samen met andere gemeenten en provincies blijven we het budgettaire knelpunt bij de uitvoering van onder andere de jeugdhulp en WMO adresseren.
  2. In opdracht van de raad (Motie M10 Regie op Bezuinigingen bij de Kadernota 2021 ) is gestart met een gesprek over mogelijke bezuinigingen.
Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 17:07:25 met de export van 01/08/2021 08:24:15