Afkortingenlijst

A

AB

Algemeen Bestuur

ACM

Autoriteit Consument en Markt

ad

ten bedrage van

ad hoc

zonder zorgvuldig gepland te zijn

Adm.

administratie

AHC

Aandeelhouderscommissie

AK&EV&CI

(subsidieregeling) Amateurkunst, Evenementen en Culturele Initiatieven

ALV

Algemene Leden Vergadering

Anno

in het jaar

ANWB

Koninklijke Nederlandse Toeristenbond

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

AR

Algemene Reserve

art(t).

artikel(en)

ASZ

Albert Schweitzer ziekenhuis

AVA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

AWW

Amstelwijck-West

B

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BC

Businesscase

BCF

BTW-compensatiefonds

BD

Bureau Drechtsteden

BEGIN

Blue Green Infrastructures through Social Innovation

Bibob

Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

BIE

bouwgronden in exploitatie

BIZ

Bedrijfsinvesteringszone

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

Bovf

Bestuurlijk overleg financiële verhouding

btw

Belasting Toegevoegde Waarde

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening gemeenten

BV

Besloten Vennootschap

BVD

Beter voor Dordt

BVO

bruto-vloerenoppervlakte

BZK

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

C

ca.

circa

C.a.

cum annexis (wat erbij hoort)

cao

collectieve arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CDA

Christen-Democratisch Appèl

cf.

conform

Chw

Crisis- en herstelwet

CIO

Chief Information Officer

CLN

Credit Linked Notes

CO2

koolstofdioxide

COELO

Centrum voor Onderzoek v/d Economie v/d Lagere Overheden

COL

Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.

COVID-19

corona virus disease 2019

CPI

Consumentenprijsindex

c.q.

casu quo (in welk geval)

CROW

Kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur

CU

ChristenUnie

CV

Commanditaire Vennootschap of centrale verwarming

D

dB

decibel

DCRM

Milieudienst Rijnmond

d.d.

de dato; daterend van

DG(&)J

Dienst Gezondheid en Jeugd

DH

Dordtse Hout

Dhr.

de heer

DK

Dordtse Kil (I, II, III en IV)

DLTC

Dordrechtsche Lawn Tennis Club

DNWG

Delta Netwerkgroep

DO

definitief of detaillering ontwerp

DOC

Drechtsteden Ondernemerscentrum

DPD

DistriPark Dordrecht

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

DVC

Da Vinci-college

DZHF

Duurzaamheidsfabriek

E

ec.

economisch

ECB

Europese Centrale Bank

ECD

Energie Coöperatie Dordrecht

e.d.

en dergelijke

EGW

eengezinswoning

EMU

(Europese) Economische Monetaire Unie

e.o.

en omgeving

ESF

Europees Sociaal Fonds

etc.

et cetera

EU

Europese Unie

EV

Externe Veiligheid of Eigen Vermogen of Evenementen

EW

eindwaarde

excl.

exclusief

EZH

Elektriciteitscentrale Zuid-Holland

EZK

ministerie van Economische Zaken en Klimaat

F

FC

Football Club

Fido

Wet Financiering decentrale overheden

FLITS

Flexibel Interventie Team in Samenleving

FLO

Functioneel Leeftijdsontslag

FMI

functiemengingsindex

FTE

fulltime equivalent

G

G40

netwerk van 40 (middel)grote steden in ons land

GBD

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden

GBE

Gemeentelijk Bezit Evides

gem.

gemiddelde

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGZ

geestelijke gezondheidszorg

GRD

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

GR-en

Gemeenschappelijke Regeling(en)

GREX

Grondexploitatie

GRP

Gemeentelijk Rioleringsplan

GR UVA

Gemeenschappelijk Regeling Afval Verwijdering Utrecht

GW

Gemeentewet

GWW

grond-, weg- en waterbouw of gemeentelijke waterbouwkundige werken

GZP

Gezondheidspark

H

ha.

hectare

Halt

Lik-op-stuk afhandeling van bepaalde soorten criminaliteit door jeugdigen

HBO

Hoger Beroepsonderwijs

HBR

Havenbedrijf Rotterdam

HHS

Haagse Hogeschool

HVC

Afval- en energienutsbedrijf

HvS&R

Huis van Stad en Regio

I

IBD

Ingenieursbureau Drechtsteden

IC

intercity

i.c.m.

in combinatie met

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

IHP

Integraal Huisvestingsplan

IMBOR

Informatie model Beheer Openbare Ruimte

imm.

immaterieel

incl.

inclusief

invest.

investeringen

inw.

inwoners

inz.

inzake

IPO

Interprovinciaal Overleg

IPTA

Integrale Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid

ISO

Internationale Organisatie voor Standaardisatie

ISU

Internationale Schaatsunie

IT

informatietechnologie

i.v.m.

in verband met

I&W

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

iz

inzake

J

jl

jongstleden

JOR

Jongeren Op de Rit

jr

jaar of jaarrekening

K

KCC

Klantcontactcentrum

kg

kilogram

KING

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten

Km

kilometer

KNMI

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

KNRM

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

KPI's

kritische prestatie-indicatoren

KV

kilovolt

KZA

Klant-, Zaak-, Archiefsysteem

L

LED

licht-emitterende diode

LHBTI

lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse conditie

LIFE Critical

subsidieprogramma waarbij innovatie projecten worden ondersteund die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid

M

m(²)

(vierkante) meter

m(³)

(kubieke) meter

mat.

materiële

max.

maximaal

MBO

Middelbaar Beroepsonderwijs

mbt

met betrekking tot

MER

Milieu Effect Rapportage

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MIT

Multidisciplinair Interventieteam

M(J)OP('s)

meerjarenonderhoudsplan(nen)

MJP

meerjarenprogramma

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

mln.

miljoen

MO

(sector) Maatschappelijke Ontwikkeling

MOP

meerjarenonderhoudsplan of - planning

mrd

miljard

MRDA

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

MVI

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

MWp

MegaWatt piekvermogen

N

Naris

Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement

n.b.

niet bekend

NBU

Nederlandse Bouw Unie

NCNP

no cure, no pay

NCW

Netto contante waarde

NDB

Nieuwe Dordtse Biesbosch

NEN

Nederlandse Normen

nl of NL

Nederland

NMC

Natuur en Milieu Centrum

nnb

nog niet bekend

Nox

stikstofoxiden

NP

Nationaal Park

NRF

Nationaal Restauratie Fonds

NS

Nederlandse Spoorwegen

NSV

Nederlandse Spoorwegen Vastgoed

NV

Naamloze Vennootschap

n.v.t

niet van toepassing

NWB

Nederlandse Waterschapsbank

O

o.a.

onder andere

obv

op basis van

OCD

Onderzoekscentrum Drechtsteden

OCW

Ontwikkelcombinatie De Werven BV of ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OMC

Dordtse voetbalvereniging

ORT

onregelmatigheidstoeslag

OV

openbaar vervoer

OZB

onroerendezaakbelastingen

OZHZ

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

P

PAS

Programma Aanpak Stikstof

PC

Prins Claus

P&C

Planning en Control

PERSPCT

samenwerking van de Sociale Dienst Drechtsteden, Penitentiaire Inrichting (PI) Dordrecht en Drechtwerk

PFAS

poly- en perfluoralkylstoffen

PFOA

perfluoroctaanzuur

PIJOFACH

Personeel, Informatievoorziening, Juridisch, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting

PJ

Peta Joules

p.m. of PM

Pro Memorie (wat je moet onthouden) of particulate matter (fijn stof)

pp.

parkeerplaatsen

P+R

Parkeer en Reis

PVV

Partij voor de Vrijheid

PWV

particuliere woningverbetering

PZH

provincie Zuid-Holland

R

RAV

Regionale Ambulance Voorziening

RES

Regionale Energiestrategie

res.

reserve

RIB

raadsinformatiebrief

RI&E

risico-inventarisatie & - evaluatie

RIEC

Regionale Informatie en Expertise Centra

RIS

Raadsinformatiesysteem

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie vroegtijdig schoolverlaten

RO

Ruimtelijke Ordening

ROC

Regionaal OpleidingsCentrum

ROK

Realisatieovereenkomst

ROM-D

Regionale Ontwikkelings-maatschappij Drechtsteden

RRE

Regeling Reductie Energieverbruik

RTV

radio en televisie

RvS

Raad van State

RWS

Rijkswaterstaat

S

SAH

Subsidie Aardgasvrije Huurwoningen

SCD

Servicecentrum Drechtsteden

SDD

Sociale Dienst Drechtsteden

SDE

Stimulering Duurzame Energieproductie

SGP

Strategisch Groen Project of Staatkundig Gereformeerde partij

SI

Strategische Investeringen

SOJ

Service Organisatie Jeugd

SOK

Samenwerkingsovereenkomst

S&P

Standard & Poor's

St.

Sint of stichting of stuks

STAK

stichting administratiekantoor

strat.

strategisch

STRAV

strategische verwervingen

SVN

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeente

SW

Sociale Werkvoorziening

SWT

sociaal wijkteam

T

t.b.v.

ten bate van of ten behoeve van

t.o.v.

ten opzichte van

t/m

tot en met

TU

Technische Universiteit

U

U.A.

Uitgesloten aansprakelijkheid

UWV

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

V

Vd

van de

VGZ

een zorgverzekeraar

VHP

verenigingshallenplan

vm

voormalig

VMBO

voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

VN

Verenigde Naties

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VO

Voorlopig Ontwerp

VOB

Vereniging van Openbare Bibliotheken (thans Bibliotheek AanZet)

VPB

vennootschapsbelasting

VRC

Voorbereiding op Rampen en Crisis

VRI's

verkeersregelinstallaties

VRZHZ

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

vs

versus

VSV

Vroegtijdig Schoolverlaten

VV

Vreemd Vermogen

v.v.

voetbalvereniging

VVD

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie of Vereniging van Eigenaren

VVV

Vereniging voor Vreemdelingenverkeer

VWS

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

W

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WDO

Westelijke Dordtse Oever

WEB

Wet educatie en beroepsonderwijs

Wgs

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

WHO

Wereldgezondheidsorganisatie

WK

Wereldkampioenschap

Wkb

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

WKO

Warmte Koude-opslag

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WOZ

Wet Waardering Onroerende Zaken

WSHD

Waterschap Hollandse Delta

WSW

Waarborgfonds Sociale Woningbouw of Wet sociale werkvoorziening

Wvg

Voorkeursrecht

www

wereldwijde web

Z

ZH

Zuid-Holland

ZHZ

Zuid-Holland Zuid

zzp

zelfstandigen zonder personeel

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 17:07:25 met de export van 01/08/2021 08:24:15