Onderverdeling begroting in taakvelden

Bedragen x € 1.000

Begroting onderverdeeld naar taakvelden

2021

2022

2023

2024

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

0.1

Bestuur

-7.539

-38

7.501

7.533

7.417

7.417

0.2

Burgerzaken

-6.305

-4.548

1.757

1.809

1.107

1.106

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-11.708

-5.100

6.607

6.933

6.773

6.411

0.4

Overhead

-39.161

-151

39.010

39.011

38.862

40.563

0.5

Treasury

13.488

-3.780

-17.267

-21.767

-22.240

-22.148

0.61

OZB woningen

-309

-12.663

-12.354

-13.217

-13.469

-13.469

0.62

OZB niet-woningen

-1.053

-12.401

-11.348

-11.348

-11.348

-11.348

0.63

Parkeerbelasting

0

-5.785

-5.785

-5.817

-5.849

-5.849

0.64

Belastingen Overig

-97

-6.977

-6.880

-740

-990

-990

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

0

-292.453

-292.453

-291.260

-290.684

-290.432

0.8

Overige baten en lasten

-9.489

-3.773

5.716

4.482

4.647

4.554

0.10

Mutaties reserves

-36.392

-40.664

-4.273

-1.912

100

2.982

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

1.556

0

-1.556

-2.568

-953

-3.537

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

-11.000

0

11.000

10.910

10.910

10.910

1.2

Openbare orde en Veiligheid

-5.511

-1.092

4.419

4.419

3.913

3.891

2.1

Verkeer en vervoer

-19.784

-1.693

18.092

19.350

20.025

20.611

2.2

Parkeren

-6.755

-4.693

2.061

1.887

1.665

1.661

2.3

Recreatieve Havens

-666

-183

483

483

483

483

2.4

Economische Havens en waterwegen

-2.776

-366

2.410

1.557

1.620

1.754

2.5

Openbaar vervoer

-1.510

-274

1.236

1.236

736

736

3.1

Economische ontwikkeling

-462

-52

409

398

398

398

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

947

-4.356

-5.304

-1.682

451

-3.660

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-1.730

-792

938

788

788

788

3.4

Economische promotie

-3.477

-198

3.280

2.602

2.602

2.602

4.1

Openbaar basisonderwijs

-257

0

257

257

257

257

4.2

Onderwijshuisvesting

-7.251

-826

6.425

6.612

6.536

6.487

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-18.173

-10.380

7.793

7.599

7.744

7.481

5.1

Sportbeleid en activering

-2.193

-5

2.188

2.088

2.088

2.088

5.2

Sportaccommodaties

-9.828

-3.179

6.648

6.443

6.543

6.596

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-7.369

0

7.369

7.018

6.814

6.814

5.4

Musea

-9.343

-1.786

7.557

7.478

7.250

7.232

5.5

Cultureel erfgoed

-523

-1

522

522

522

522

5.6

Media

-2.895

0

2.895

2.895

2.895

3.195

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-12.993

-396

12.597

12.379

11.902

11.862

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-17.122

-213

16.909

16.864

14.972

15.007

6.2

Wijkteams

-17.270

0

17.270

16.851

16.850

16.852

6.3

Inkomensregelingen

-73.380

-54.396

18.983

18.384

18.028

18.027

6.4

Begeleide participatie

-22.073

0

22.073

21.797

21.557

21.435

6.5

Arbeidsparticipatie

-13.586

0

13.586

13.586

13.586

13.586

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.971

-51

1.920

1.926

1.931

1.947

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-27.075

-78

26.996

26.972

26.972

26.972

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-29.073

-1.812

27.260

24.563

22.399

22.411

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-43.442

0

43.442

44.068

46.377

46.378

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-5.571

0

5.571

5.584

5.583

5.585

7.1

Volksgezondheid

-5.301

0

5.301

5.123

5.136

5.136

7.2

Riolering

-10.288

-13.106

-2.817

-2.740

-3.216

-2.992

7.3

Afval

-14.942

-16.203

-1.262

-1.267

-1.273

-1.423

7.4

Milieubeheer

-1.870

0

1.870

1.770

1.533

1.533

7.5

Begraafplaatsen

-2.710

-3.066

-356

-289

-307

-355

8.1

Ruimtelijke ordening

-4.454

-1.113

3.341

3.521

2.376

2.186

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-32.970

-38.943

-5.974

-7.051

-6.033

-4.345

8.3

Wonen en bouwen

-7.359

-3.423

3.936

3.960

4.014

4.091

Geraamd totaal saldo baten en lasten

-551.015

-551.009

-1

0

0

-1

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 17:07:25 met de export van 01/08/2021 08:24:15