Grondbeleid

De paragraaf grondbeleid geeft op hoofdlijnen inzicht in de ontwikkelingen bij het Grondbedrijf. De basis voor deze begroting zijn de jaarschijven 2021 tot en met 2025 en het resultaat van de grondexploitaties bij het opstellen van de Prognose 2020 . Nadien is de rente waarmee binnen de grondexploitaties gerekend wordt aangepast. De effecten van deze wijziging zijn in deze begroting verwerkt.

Managementsamenvatting
Voor de Begroting 2021 verwachten we een stabiele positie van het Grondbedrijf. De komende jaren zijn de verwachte inkomsten hoger dan de verwachte risico's, waardoor een groei van de reserve grondbedrijf wordt verwacht. De omvang en de snelheid van de groei zal deels afhangen van de mate waarin de projectspecifieke risico's en de algemene risico's van het grondbedrijf zich zullen voordoen. De reserve Grondbedrijf zal per 1-1-2021 toe zijn genomen tot een bedrag tussen de € 5,6 miljoen en € 10,2 miljoen (toename 2020 tussen € 4,1 en € 8,7 miljoen). Daarmee zal de omvang van de reserve in de loop van 2021 voldoende groot zijn om de verwachte risico's op basis van de norm voor het weerstandsvermogen af te dekken. Afhankelijk van de mate waarin de risico's zich zullen voordoen zal dat eerder of later in het jaar het geval zijn.

Het totaal van exploitatieresultaten en risico's laat een positieve vermogenspositie zien van € 39,3 miljoen. Bij de Prognose 2019 en de Prognose 2020 was dit respectievelijk € 22,4 miljoen en € 32,6 miljoen. De verbetering van de vermogenspositie wordt verwacht als gevolg van een verbetering van het verwachte resultaat op de grondexploitaties.

In de loop van 2020-2021 wordt besluitvorming verwacht op een aantal dossiers die de vermogenspositie van het grondbedrijf kunnen beïnvloeden, zoals de herontwikkeling van de brandweerkazerne aan het Oranjepark, de herontwikkeling van de Spuiboulevard, een nieuwe gebiedsvisie voor Amstelwijck en de herontwikkeling van sportterreinen en schoollocaties.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 17:07:25 met de export van 01/08/2021 08:24:15