Beleidsindicatoren

Met de basisset beleidsindicatoren van de VNG ziet iedere gemeente in Nederland hoe ze ervoor staan. De set omvat 34 indicatoren, verdeeld over zeven taakvelden. Met de tabel laten we zien hoe Dordrecht er najaar 2020 voorstaat ten opzichte van de G40. In de toelichting geven we aan wat er met de indicatoren wordt bedoeld en plaatsen we enkele kanttekeningen.

indicator – eenheid

jaar

Dordrecht
B2021

Dordrecht
JS2019

Dordrecht B2020

Dordrecht
JS2018

G40

bestuur en ondersteuning

formatie - FTE's per 1.000 inwoners (FTE)

2021

5,62

5,52

5,60

5,4

n.b.

bezetting - FTE's per 1.000 inwoners (FTE)

2021

5,49

5,43

5,27

5,2

n.b.

apparaatskosten - kosten per inwoner (€)

2021

720,47

710,8

706,54

678,0

n.b.

externe inhuur - kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2021

6,60

16,3

6,30

18,2

n.b.

overhead - % van de totale lasten (%)

2021

7,20

6,65

6,89

5,3

n.b.

veiligheid

verwijzingen Halt - per 10.000 inwoners 12-17 jaar

2019

152,0

162,0

162,0

147,0

149,0

jongeren met delict voor rechter- % van 12-21 jaar

2018

1,0

1,0

2,0

2,0

1,0

winkeldiefstal - per 1.000 inwoners

2019

3,1

3,8

3,8

3,9

3,3

geweldsmisdrijven - per 10.000 inwoners

2019

6,8

6,8

6,8

70,5

5,9

diefstal uit woning - per 1.000 inwoners

2019

1,8

1,8

1,8

2,1

2,5

vernieling en beschadiging - per 1.000 inwoners

2019

7,0

7,8

7,8

5,6

7,7

economie

functiemenging - %

2019

51,5

51,5

50,5

50,2

55,1

banen - per 1.000 inwoners 15-64 jaar

2019

753,2

646

623,4

614,1

861,4

vestigingen - per 1.000 inwoners 15-74 jaar

2019

99,4

99,4

94,9

90,6

119,4

onderwijs

absoluut verzuim - aantal per gemeente

2016

22,0

22

22

22

47,0

relatief verzuim - aantal per gemeente

2016

620,0

620

620

620

536,0

voortijdige schoolverlaters - %

2017

2,5

2,5

2,1

2,3

2,3

sport, cultuur, recreatie

niet-sporters - %

2016

58

58,1

58,1

58

48

sociaal domein

kinderen in uitkeringsgezin - %

2018

9,0

9,0

8,7

8,7

8,0

netto arbeidsparticipatie - %

2019

66,5

66,3

66,3

65,1

68,2

werkloze jongeren - %

2018

3,0

3,0

1,2

1,2

2,0

personen met bijstandsuitkeringen - per 1.000 inwoners 18+

2019

51,5

51,5

53,7

53,7

45,8

lopende re-integratievoorzieningen - per 1.000 inw. 15-64 jr

2019

24,8

24,8

22,5

22,5

17,0

jongeren met jeugdhulp - %

2019

13,4

12,4

12,4

12,1

12,7

jongeren met jeugdbescherming - %

2019

1,5

1,6

1,6

1,3

1,4

jongeren met jeugdreclassering - %

2019

0,5

0,6

0,6

0,7

0,5

cliënten met een maatwerkarrangement - per 1.000 inwoners

2019

81,0

70

66

66

74,0

volksgezondheid en milieu

huishoudelijk restafval - kg per inwoner*

2018

221,5

221,5

222

222

170

hernieuwbare elektriciteit - %**

2018

16,0

16,0

17,7

17,7

10,7

volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing

WOZ-waarde woningen (gemiddelde) - x € 1.000***

2019

187

187

173,0

173

233

nieuwbouw - per 1.000 woningen

2018

5,0

4,1

1,4

1,4

8,3

demografische druk (groen en grijs) - %*

2020

68,7

68,5

68,5

68

64,8

woonlasten éénpersoonshuishouden - €

2020

705

688

688

664

710

woonlasten meerpersoonshuishouden - €

2020

705

688

688

664

775

* Waarde van G40 berekend zonder Delft.
** Waarde van G40 berekend zonder Sittard-Geleen.
*** Waarde van G40 berekend zonder Groningen.

De tabel bevat de Dordtse score op 34 indicatoren uit de basisset van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De basisset is eind 2015 tot stand gekomen en in het voorjaar van 2016 voor het eerst door KING gevuld. Sindsdien zijn vijf indicatoren komen te vervallen: hardekern jongeren, verkeersongevallen met een motorvoertuig, overige vervoersongevallen met een gewonde fietser, bruto gemeentelijk product, achterstandsleerlingen. Vooral omdat de gegevens niet meer worden bijgehouden of de indicator teveel is gewijzigd. Voor het thema verkeer & vervoer zijn nu in het geheel geen indicatoren meer voorhanden.

In onderstaande tabel geven we per indicator de definitie en plaatsen we enkele kanttekeningen bij de interpretatie van de cijfers.

indicator

definitie

Toelichting

veiligheid

verwijzingen Halt

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. Jongeren komen bij Halt terecht omdat ze een grens hebben overschreden. Ze hebben bijvoorbeeld een afvalbak vernield, gespijbeld of een winkeldiefstal gepleegd

Aantal verwijzingen kan ook weerspiegelen hoe actief er op wordt ingezet

jongeren met delict voor rechter

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen

winkeldiefstal

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

geweldsmisdrijven

Het aantal geweldsmisdrijven, per 10.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.)

diefstal uit woning

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners

vernieling en beschadiging

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners

economie

functiemenging

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen

Streven kan zijn om werken en wonen zoveel mogelijk in balans te hebben en dus zo dicht mogelijk bij de 50% uit te komen

banen

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Gaat om personen die minimaal 1 uur per week betaalde activiteiten verrichten op of vanuit een vestiging: meewerkende eigenaar (directie, bedrijfshoofd), meewerkend gezinslid, zelfstandige beroepsbeoefenaar en/of werknemer (inclusief uitzendkrachten)

Op basis van een enquête, dus uitkomst omgeven door nauwkeurigheidsmarges

vestigingen

Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of terreinen, benut door een bedrijf voor uitoefening van de activiteiten. Ieder bedrijf bestaat uit tenminste één vestiging. Meerdere locaties van een bedrijf binnen één postcodegebied worden als één vestiging beschouwd

onderwijs

absoluut verzuim

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school

relatief verzuim

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is (te laat, luxe verzuim, te laat terug van vakantie of signaalverzuim)

voortijdige schoolverlaters

Het aandeel leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dus zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

sport, cultuur, recreatie

niet-sporters

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners

Enquêtegegeven, dus omgeven door nauwkeurigheidsmarges

sociaal domein

kinderen in uitkeringsgezin

Kinderen tot 18 jaar die leven in een gezin dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen

netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking (15-74 jaar) ten opzichte van de bevolking

Op basis van de CBS enquête 'Beroepsbevolking', dus omgeven door nauwkeurigheidsmarges

werkloze jongeren

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar)

personen met bijstandsuitkeringen

Het aantal personen met een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet

lopende re-integratievoorzieningen

Voorzieningen die door een gemeente worden ingezet nadat de gemeente heeft vastgesteld dat een cliënt een belemmering heeft die directe arbeidsinschakeling bemoeilijkt (er is een afstand tot de arbeidsmarkt). De voorziening is erop gericht de afstand tot de arbeidsmarkt van een cliënt te verkleinen, waarbij het doel op de lange termijn altijd arbeidsinschakeling is.

Het zou beter zijn om deze indicator te corrigeren voor de omvang van de doelgroep. Streven is immers: zorgen dat iedereen die een voorziening nodig heeft, deze ook krijgt

jongeren met jeugdhulp

Hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders

Voor deze drie indicatoren kan ook gelden: hoe hoger, hoe beter. Dat kan als je redeneert vanuit de gedachte: iedere jongere met behoefte aan hulp of bescherming ook daadwerkelijk helpen

jongeren met jeugdbescherming

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of 'onder voogdij geplaatst'

jongeren met jeugdreclassering

Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar.

cliënten met een maatwerkarrangement

Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo.

Idealiter geeft deze indicator weer of de cliënten die een arrangement nodig hebben, deze ook krijgen.

volksgezondheid en milieu

huishoudelijk restafval

Door of in opdracht van de gemeente bij huishoudens ingezameld afval (inclusief door scholen, verenigingen en liefdadigheidsorganisaties ingezameld textiel, oud papier en karton). Omdat het afval van kleine winkels en dergelijk vaak tegelijk met het afval van huishoudens wordt ingezameld, zal een (klein) deel niet afkomstig zijn van huishoudens

Op basis van een schriftelijke vragenlijst onder alle Nederlandse gemeenten. Ruim 90 procent retourneert een bruikbare vragenlijst

hernieuwbare elektriciteit

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Het gaat hier om het gebruik

Vanwege de grote verschillen in scores zetten we vraagtekens bij de juistheid ervan

volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing

WOZ-waarde woningen

De gemiddelde WOZ waarde van woningen (koop en huur)

nieuwbouw

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen

demografische druk

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar (niet werkende bevolking/werkende bevolking)

woonlasten éénpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten (onroerendzaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing)

woonlasten meerpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten (onroerendzaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing)

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 17:07:25 met de export van 01/08/2021 08:24:15