Overhead

Overheadkosten
In het Besluit Begroting en Verantwoording
(BBV) is gedefinieerd welke lasten en baten onderdeel uitmaken van het verplichte onderdeel overhead. Dit onderdeel beoogt het inzicht in de overhead te verbeteren en de onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen. De Dordtse overhead bestaat voor een groot gedeelte uit bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD), die de meeste van de PIJOFACH-taken voor de gemeente Dordrecht uitvoert. Daarnaast draagt de gemeente zelf de directe kosten van huisvesting en facilitaire zaken. Tot slot zijn een groot deel van de eigen personeelskosten en de daaraan verbonden algemene kosten overheadkosten. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de directie, secretariaat, planning en control en organisatieadvies.

De totale overheadkosten in de Begroting 2021 bedragen € 39,7 miljoen (waarvan € 1,0 wordt toegerekend aan grondexploitaties). In onderstaande tabel wordt dit nader gespecificeerd en vergeleken met 2020.

Bedragen x 1.000

Overheadkosten per onderdeel

Begroot 2020

Begroot 2021

GRD (SCD, OCD)

€ 16.815

€ 17.959

Personeelskosten overhead

€ 14.287

€ 14.460

Algemene en personeelsgebonden kosten

€ 5.197

€ 5.187

Huisvesting & Facilitaire Zaken

€ 1.869

€ 2.059

Subtotaal overheadkosten

€ 38.167

€ 39.664

Overhead naar grondexploitaties

€ -1.013

€ -1.013

Totaal overheadkosten

€ 37.154

€ 38.651

De totale exploitatiebegroting van de gemeente Dordrecht bedraag ongeveer € 550,7 miljoen in 2021. De overhead bedraagt circa 7% van de totale exploitatiekosten. Ten opzichte van 2020 is de overhead met € 1,5 miljoen toegenomen. Op hoofdlijnen liggen hier een tweetal oorzaken aan ten grondslag. Het CIO Office is binnen de GRD verschoven van Bureau Drechtsteden naar het Servicecentrum Drechtsteden. De kosten zijn dus feitelijk niet toegenomen, maar tot op heden werd dit niet tot de overhead gerekend. Ten tweede de indexatie van de lonen en de budgetten verbonden partijen.  

Financiën

Lasten € 38.481.933
Baten € 151.300
Saldo € 38.330.633
Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 17:07:25 met de export van 01/08/2021 08:24:15