Overhead

Toerekening van overhead

De overheadkosten mogen binnen het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) niet verdeeld worden over de taakvelden, met uitzondering van de overhead die toerekenbaar is aan grondexploitaties en investeringen. Aan de grondexploitaties wordt € 1,0 miljoen overhead toegerekend en wordt daarmee geactiveerd op de balans (en uiteindelijk gedekt uit de grondverkopen). Aan investeringen wordt geen overhead toegerekend.

Dit heeft tot gevolg dat de programma's/investeringen worden gepresenteerd zonder overheadkosten. In diverse gevallen is het toch wenselijk/noodzakelijk dat overhead wordt toegerekend. Denk hierbij aan de VPB-aangifte, verrekening van kosten met derden, het verantwoorden van ontvangen subsidies, of voor het bepalen van (maximaal) kostendekkende leges. Deze toerekening vindt niet meer plaats in de begroting (intracomptabel), maar buiten de begroting (en financiële administratie) om (extracomptabel).

De totale overheadkosten worden naar rato verdeeld over de directe loonkosten die samenhangen met het betreffende product/dienst. Per FTE wordt circa € 75.000 overheadkosten toegerekend. Dit is het resultaat van het delen van de totale overhead door de formatie van het directe personeel (al het personeel dat niet valt onder overhead).

Financiën

Lasten € 38.481.933
Baten € 151.300
Saldo € 38.330.633
Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15