Overhead

Apparaatskosten

De totale apparaatskosten vallen uiteen in de loonkosten en de overheadkosten . Wanneer je de loonkosten en de overheadkosten direct bij elkaar optelt ontstaan er echter dubbelingen, omdat de overheadkosten ook loonkosten bevatten. Door alleen naar de directe loonkosten te kijken wordt deze dubbeling voorkomen.

Bedragen x 1.000

Overzicht Loonkosten (categorie 1.1)

Begroot 2020

Begroot 2021

Loonkosten formatie direct aan programma toe te rekenen

€ 37.618

€ 38.056

Loonkosten formatie overhead

€ 14.745

€ 15.052

Overige loonkosten (bestuur, boventallig, gedetacheerd, ORT, etc.)

€ 4.148

€ 4.173

Totale loonkosten

€ 56.511

€ 57.282

In totaal wordt € 38,1 miljoen van de loonkosten direct op programma's geboekt. De totale overheadcomponent die kan worden toegerekend aan programma's bedraagt € 38,6 miljoen. Met andere woorden: De apparaatskosten die worden toegerekend aan programma's bestaan voor ongeveer 50% uit directe loonkosten en voor 50% uit overheadkosten. De totale apparaatskosten die kunnen worden toegerekend aan de programma's bedragen daarmee € 76,7 miljoen.

Financiën

Lasten € 38.481.933
Baten € 151.300
Saldo € 38.330.633
Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15