Overhead

Wat zijn de indicatoren?

De basis: BBV-indicatoren

De onderstaande vijf BBV-indicatoren hebben betrekking op het taakveld 'bestuur en ondersteuning', onderdeel van de vaste set verplichte beleidsindicatoren gehanteerd door het Rijk om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen. Omdat deze indicatoren een logische link vormen met het programma Financiën van Dordrecht - Overhead zijn zij opgenomen in dit programma. Voor BBV-indicatoren geldt dat hier geen streefwaarden aan verbonden zijn, de indicatoren kennen immers geen specifieke relatie met de Dordtse doelstellingen. Wel is een vergelijking opgenomen met het gemiddelde van de G40 gemeenten, daarnaast kunt u via de website www.waarstaatjegemeente.nl de BBV-indicatoren van Dordrecht per thema vergelijken met een selectie naar keuze (o.a. Nederland, Provincie niveau of Regionaal niveau). Een totaal overzicht van de BBV-indicatoren treft u aan onder de bijlage van deze Begroting, daarnaast leest u in de leeswijzer meer over de werking en het verschil tussen BBV-indicatoren en Dordtse aanvullende indicatoren.

Aanvullende indicatoren

Er zijn geen aanvullende indicatoren opgenomen op dit onderdeel Overhead.

BBV-indicatoren

Jaarstukken
2018

Begroting
2020

Jaarstukken
2019

Begroting
2021

G40

Formatie - FTE's per 1.000 inwoners (FTE)

5,4

5,60

5,52

5,62

n.b.

Bezetting - FTE's per 1.000 inwoners (FTE)

5,2

5,27

5,43

5,49

n.b.

Apparaatskosten - kosten per inwoner (€)

678,0

706,54

710,8

720,47

n.b.

Externe inhuur - kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

18,2

6,30

16,3

6,60

n.b.

Overhead - % van de totale lasten (%)

5,3

6,89

6,65

7,20

n.b.

Financiën

Lasten € 38.481.933
Baten € 151.300
Saldo € 38.330.633
Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15