Financiële hoofdlijnen

Weerstandsratio/ weerstandsvermogen

De gemeente beschikt over een compleet en gekwantificeerd risicoprofiel . Tot het weerstandsvermogen rekenen we slechts een beperkt aantal componenten (algemene reserve stad, algemene reserve grondbedrijf en de post onvoorzien). De overige reserves nemen we hierbij niet mee. Het risicoprofiel kent een omvang van € 25,1 miljoen. Daartegenover staat een weerstandsvermogen van € 30,9 miljoen. Dit resulteert in een weerstandsratio van 1,2. Hiermee voldoet de ratio aan de gestelde kaders in de Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen .

Bij een weerstandsratio van 1,0 zijn we in staat om de gekwantificeerde risico's op te vangen op het moment dat beheersmaatregelen niet het gewenste effect hebben en risico's zich daadwerkelijk voordoen. In de Nota is 1,0 dan ook de ondergrens van de weerstandsratio. Bij een ratio hoger dan 1,4 wordt conform de Nota overwogen of de weerstandscapaciteit kan worden verlaagd.

De ruimte tussen de normratio van 1,0 en de verwachte ratio van 1,2 bedraagt € 5,8 miljoen. Het begrote resultaat 2021 bedraagt evenwel € 1,6 miljoen nadelig, waardoor de surplusruimte naar verwachting terugzakt naar € 4,2 miljoen. Deze ruimte is beschikbaar voor eventuele (aanvullende) corona-effecten die zich lastig laten kwantificeren door de onzekerheid over de duur en zwaarte van de coronacrisis en de mate van rijkscompensatie waar wij als gemeente op terug kunnen vallen.

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15