Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risico's

Op basis van een periodieke risico-inventarisatie krijgen we inzicht in de aard en omvang van het risicoprofiel. Wij definiëren een risico als: een onzekere (interne of externe) gebeurtenis die het realiseren van onze doelen kan beïnvloeden. Dit betreft naast de financiële risico’s ook de niet-financiële risico’s. Risico’s met financiële effecten worden meegenomen bij de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit en bepalen daarbij mede de omvang van de ratio van het weerstandsvermogen.

Ter voorbereiding op de Begroting 2021 actualiseren we het laatst vastgestelde risicoprofiel, te weten dat van de Jaarstukken 2019 dat in april 2020 is opgesteld. Hiertoe doorlopen we het huidige risicoprofiel, worden de risico’s voorzien van een eigenaar, worden de beheersmaatregelen doorgenomen en vindt bespreking ervan plaats tussen de beleidsteams en Planning & Control. Bewustwording van risico’s is een belangrijke stap in het beheersen van risico’s. Daarom is het van belang regelmatig stil te staan bij de risico’s die het bereiken van de doelstellingen in de weg staan en het gesprek hierover te organiseren. De risico’s zijn geïnventariseerd met de volgende uitgangspunten:

  • risico's met een structureel gevolg worden opgenomen met een impact van maximaal 3 keer het jaarlijkse gevolg. Wij gaan ervan uit dat er in een termijn van circa 3 jaar een structurele oplossing in de begroting is gevonden voor structurele risico’s.
  • de gemeente Dordrecht maakt onderscheid in risico’s voor de Stad en risico’s bij het Grondbedrijf (grondexploitatieprojecten). Beide entiteiten kennen een eigen risicoprofiel en weerstandsratio. Voor de weerstandsratio gaat het uiteindelijk om de som van beide.
  • de risico’s van de Grote Projecten zijn in de Naris-database opgenomen en worden verder verantwoord op de projectbladen.

In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste risico’s van de gemeente Dordrecht (exclusief Grondbedrijf) ten tijde van het opstellen van de Begroting 2021 weergegeven. In het risicoprofiel is een gering aantal veranderingen doorgevoerd ten opzichte van de lijst bij de Jaarstukken 2019.

Het totale risicoprofiel is gestegen vanwege een toename van de risico's bij Jeugdhulp en de versterking van bestaanszekerheid (bijstand, schuldhulp, armoede). Hierbij is vooral rekening gehouden met een eventuele toename van de vraag. De coronacrisis speelt daarbij een rol, maar wij gaan ervan uit dat de financiële effecten hiervan door het Rijk worden gecompenseerd. Daarnaast is het risicoprofiel verhoogd vanwege een stijging van enkele risico's bij het Grondbedrijf. De bij de Jaarstukken 2019 opgenomen risico's rondom Westelijke Dordtse Oever (WDO en Fiscale winst en vennootschapsbelasting (VPB) zijn komen te vervallen. Het risico verbonden aan het Werkveld GR Dienst Gezondheid en Jeugd is gereduceerd en is niet meer opgenomen in de toplijst. Verder zijn de risicoteksten van alle risico's uit de lijst nagelopen op actualiteit en hierdoor op enkele plekken (in beperkte mate) herzien.

De grote risico's van het Grondbedrijf worden gevormd door de algemene risico's als gevolg van schommelingen in de economische groeiverwachting en risico's als gevolg van de kans op lagere grondopbrengsten en renteverliezen door vertraging. De omvang van deze risico's is toegenomen. Deze worden niet hier maar in de prognose van het Grondbedrijf nader toegelicht. Het hierna volgende overzicht geeft een nadere uitleg van de mogelijke risicogebeurtenissen en de beheersing ervan.

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15