Financiële begroting

Dekkingsmaatregelen

In de Kadernota 2021 zijn zes dekkingsmaatregelen verwerkt . Sindsdien hebben zich ten aanzien van dekkingsmaatregel 1, 3 en 4 ontwikkelingen voorgedaan. Onderstaande tabel laat het effect van deze ontwikkelingen op de begroting zien. Onder de tabel lichten we deze dekkingsmaatregelen toe.

Bedragen x € 1.000

Dekkingsmaatregelen

2021

2022

2023

2024

1

Rentevoordeel Enecomiddelen

                -   

                -  

                -  

                -  

2

FLO Brandweer

                -   

                -  

                -  

                -  

3a

Meicirculaire 2020

574

1.318

-432

-2.314

3b

Septembercirculaire 2020

489

-936

-1.271

-1.062

4

Groeiambitie

-429

-627

-726

                -  

5

OZB verhoging

p.m.

 p.m.

 p.m.

 p.m.

6

Bezuinigingen

p.m.

 p.m.

 p.m.

 p.m.

Gewijzigde dekkingsmaatregelen

1. Rentevoordeel Enecomiddelen
Bij de Kadernota 2021 is vanuit de Eneco-opbrengst € 30 miljoen gereserveerd voor het behalen van rentevoordelen op de leningportefeuille. De gesprekken met banken over de aanpassing van de leningportefeuille zijn inmiddels afgerond. In combinatie met overige rente-effecten is het begrote rentevoordeel structureel gerealiseerd. In 2021 en 2022 resteert een incidenteel tekort dat wordt afgedekt uit de gereserveerde € 30 miljoen. Een uitgebreidere toelichting is te vinden in de paragraaf Financiering .

3a. Meicirculaire 2020
De Meicirculaire 2020 geeft een voordeel in de eerste jaren, dat omslaat in een nadeel vanaf 2023. De raad is met de raadsinformatiebrief over de Meicirculaire 2020 geïnformeerd over het effect van de circulaire. Dit effect verwerken we in de Begroting 2021.

3b. Septembercirculaire 2020
De Septembercirculaire 2020 geeft een voordeel in 2021, dat omslaat in een nadeel vanaf 2022. De raad is met de raadsinformatiebrief over de Septembercirculaire 2020 geïnformeerd over het effect van de circulaire. Dit effect verwerken we in de Begroting 2021.

4. Groeiambitie
In de raadsinformatiebrief over de Meicirculaire 2020 is ingegaan op het financiële effect van het achterblijven van de groei. Op basis van de huidige inzichten stellen wij onderstaande aanpassing van de realisatie van de bouw en daarmee samenhangende geraamde opbrengsten voor. Het jaar van oplevering van de eerste 4.000 woningen wordt hiermee met één jaar vertraagd.

GROEIAMBITIE

AANGEPAST (VOORSTEL)

VERSCHIL

Jaar

Aantal
(cumulatief op 1-1)

Opbrengst
(x € 1.000)

Aantal

Opbrengst
(x € 1.000)

Aantal

Opbrengst
(x € 1.000)

2021

1.950

1.287

1.300

858

-650

-429

2022

2.900

1.914

1.950

1.287

-950

-627

2023

4.000

2.640

2.900

1.914

-1.100

-726

2024

4.000

2.640

4.000

2.640

0

0

Op 1 januari 2020 waren 779 woningen gerealiseerd. Dit betekent dat er in 2020 521 woningen gebouwd moeten worden om op het hernieuwde schema te blijven.

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15