Toelichting financiële begroting

Structurele exploitatieruimte

Voor een gezonde begroting is het van belang dat voor elke jaarschijf van de (meerjaren)begroting afzonderlijk sprake is van een structureel sluitend saldo.

Hiervoor wordt eerst het structurele begrotingssaldo berekend door de totale exploitatie te corrigeren met de incidentele baten en lasten. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de onttrekkingen en toevoegingen aan reserves. In beginsel zijn alle reservemutaties incidenteel , omdat een reserve immers op termijn uitgeput is. Een uitzondering wordt gemaakt voor onttrekkingen en toevoegingen aan de reserve Afschrijving. Deze reserve is bedoeld om de kapitaallasten van investeringen die uit reserves zijn afgedekt structureel af te dekken. De opgenomen bedragen zijn het saldo van de jaarlijkse onttrekkingen minus de toevoeging van rente. Begrote toevoegingen, anders dan rente, zijn hierin niet meegenomen. Dit zijn namelijk incidentele stortingen vanuit andere reserves.

Onderstaande tabel geeft het totaal van de structurele en incidentele reservemutaties.

Bedragen x € 1.000

Reserve-mutaties

2021

2022

2023

2024

Saldo van alle reserve-mutaties

4.272

1.909

-101

-2.984

AF: Structurele mutaties reserve Afschrijving

5.486

6.248

6.463

6.664

Totaal saldo incidentele reservemutaties

-1.214

-4.339

-6.564

-9.648

Vervolgens wordt de structurele exploitatieruimte bepaald. Dit kengetal is één van de vijf kengetallen, vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voorgeschreven, die het gemakkelijker moet maken inzicht te verkrijgen in de financiële positie van de gemeente. Voor een beschouwing van alle BBV-kengetallen samen verwijzen we naar het onderdeel Financiële kengetallen . De structurele exploitatieruimte wordt uitgedrukt in een percentage en geeft aan of de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Hiermee wordt beoordeeld welke structurele ruimte er is om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Wanneer dit percentage negatief is, betekent dit dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen.

Bedragen x € 1.000

Structurele exploitatieruimte

2021

2022

2023

2024

Saldo van totale baten en lasten

-5.828

-4.477

-852

-553

Saldo van totale toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

4.272

1.909

-101

-2.984

Begrotingssaldo na bestemming

-1.556

-2.568

-953

-3.537

AF: incidentele reservemutaties

-1.214

-4.339

-6.564

-9.648

AF: incidentele baten en lasten

-3.394

-1.160

1.718

4.633

Structureel begrotingssaldo

3.052

2.931

3.894

1.479

Totale baten

510.346

488.482

474.830

470.443

Structurele exploitatieruimte

0,6%

0,6%

0,8%

0,3%

-/- = nadelig saldo

De tabel laat over de jaren 2021-2024 een structurele exploitatieruimte zien variërend tussen 0,3% en 0,8%. Dat betekent dat de structurele meerjarige lasten de komende vier jaar volledig zijn gedekt door structurele baten.

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15