Financiële begroting

Mutaties

De mutaties zijn onderstaand weergegeven en toegelicht. Deze mutaties bestaan uit ontwikkelingen en beleidswensen.

Bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Ontwikkelingen

A1

Kostenstijging Jeugdhulp

-3.169

-2.916

-1.243

-1.260

A2

Compensatie kosten Jeugdhulp

2.119

2.118

2.118

2.119

B

Begroting GRD

665

665

665

665

C

Drechtwerk

307

197

332

365

D

Onderhoud Wantijbad

-28

-28

-28

-28

E

Doordecentralisatie onderwijshuisvesting

60

460

460

460

F

Overige ontwikkelingen

259

190

308

290

Beleidswensen

G

Cultuurnota

-415

-115

-115

-115

H

Voorbereidingsbudget Eerste Statenvergadering 1572

-100

-

-

-

I

WK Shorttrack komt naar Dordrecht

-100

-

-

-

Dekking Beleidswensen uit AR en reserve Hofkwartier

615

115

115

115

Totaal

213

686

2.612

2.611

Ontwikkelingen

A1 en A2 Budget Jeugdhulp
In Dordrecht investeren we gericht in preventie en veranderingen in het zorgdomein. Dit hebben we vastgelegd in diverse lokale plannen. De raad heeft ook investeringsbudget beschikbaar gesteld voor het realiseren van snelle, passende, innovatieve en betaalbare zorg. In de praktijk is gebleken dat de noodzakelijke verschuivingen c.q. ombuigingen om een lange adem vragen. Wel zien we inmiddels, ondanks een tekort van € 11,6 miljoen in de 1e bestuursrapportage 2020 van de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ), ook positieve ontwikkelingen in de cijfers. In Zuid-Holland Zuid is voor het eerst sprake van een duidelijke afname van de stijging van de kosten en het aantal cliënten. Binnen de regio lijkt deze ontwikkeling binnen Dordrecht nog sterker.

Met reeks A1 verwerken we de effecten van het tekort uit de 1e bestuursrapportage van de SOJ. Hiermee wordt er in de Begroting 2021 vanuit gegaan dat de beoogde ombuigingen één jaar later worden gerealiseerd.

Het nadeel bij reeks A1 kan in 2021 en 2022 grotendeels en vanaf 2023 volledig worden opgevangen door een stijging van de rijksmiddelen die via de Meicirculaire 2020 aan gemeenten zijn toegekend. Deze reeks is opgenomen onder A2.

B. Begroting Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD)
De Dordtse Kadernota 2021 is gebaseerd op de Begroting 2021 van de GRD die voor zienswijze is ingediend. In deze begroting is de wijze waarop apparaatslasten over gemeenten worden verdeeld aangepast. Voor deze aanpassing ontbrak expliciete besluitvorming. Om die reden is de aanpassing in de definitief vastgestelde begroting van de GRD ongedaan gemaakt. Dit betekent voor Dordrecht een lagere bijdrage. Het betreft hier uitsluitend de wijze waarop de lasten worden verdeeld. De totale lasten van de GRD in de Begroting 2021 zijn ongewijzigd.

C. Drechtwerk
Via de Meicirculaire 2020 is het rijksbudget voor de uitvoering van de WSW geïndexeerd. Deze indexering is hoger dan vooraf ingeschat.

D. Onderhoud Wantijbad
Voor het Wantijbad is een geactualiseerd Meerjarenonderhoudsplan (MOP) opgesteld. Daarbij is geconstateerd dat het voorgaande MOP op onderdelen onjuist of onvolledig was. Het nieuwe MOP laat daarom een hoger jaarlijks bedrag aan onderhoudskosten zien. Hiervoor wordt een hogere gemeentelijke subsidiebijdrage in de begroting opgenomen.

E. Doordecentralisatie onderwijshuisvesting
De raad heeft op 14 juli 2020 ingestemd met de financiële gevolgen van fiscale aanpassingen rond de doordecentralisatie (zie RIS dossier 2584917 ). Dit geeft een voordeel voor de begroting.

F. Ontwikkelingen
Het bedrag bij overige ontwikkelingen bestaat hoofdzakelijk uit technische correcties vanuit de definitieve verwerking van kapitaallasten en indexaties, aanpassingen in beheerlasten voor gemeentelijke eigendommen en een voordeel vanuit de begroting van Gevudo .

Beleidswensen

G. Cultuurnota
In de begroting is voor de uitvoering van de cultuurnota 2021-2024: "De kracht van Cultuur, voor en door iedere Dordtenaar" (in mei 2020 door de gemeenteraad vastgesteld) incidenteel budget opgenomen . In de jaren 2021-2024 wordt € 115.000 per jaar uitgetrokken. Hoewel dit bedrag lager is dan de € 180.000 die nodig is om alle ambities een plek te geven, zijn hiermee onderstaande meest essentiële punten uit de cultuurnota voor vier jaar gedekt. Hiermee beperken we de kosten zonder teveel ambities in te leveren.

  • Het verbeteren van de culturele infrastructuur met een loket Beeldende Kunst en verlaging van de huurprijs voor gemeentelijke ateliers.
  • Realisatie van overige actiepunten zoals uitbreiding cultuurparticipatie in de stad, een cultuurmakelaar en uitbreiding cultuurcoaches.

Daarnaast is in 2021 een bedrag van € 300.000 opgenomen voor de vorming van een fonds voor bijzondere cultuurproducties. Dit bedrag is in de periode 2021-2024 beschikbaar om een bijdrage te leveren aan het imago en de aantrekkingskracht van Dordrecht (zie ook bijlage 4 van de Cultuurnota). Voor de invulling en nadere verdeling(procedure) van deze middelen volgt nog een separaat raadsvoorstel.

Bij de Kadernota 2021 is besloten om bij de Begroting 2021 een definitieve afweging over de dekking van deze beleidswens te maken. Deze exercitie heeft bij de begroting niet tot andere dekkingsmogelijkheden geleid dan de reserve Hofkwartier. Hoewel deze dekking bij de behandeling van de Kadernota 2021 is ontraden, wordt daarom voorgesteld de beleidswens toch uit de reserve Hofkwartier te dekken.

H. Voorbereidingsbudget Eerste Vrije Statenvergadering 1572
In 2022 herdenken we de Eerste Vrije Statenvergadering. Dordrecht is een belangrijke schakel in de herdenking van de Geboorte van Nederland, een landelijk programma waarin de gebeurtenissen in het jaar 1572 centraal staan. Binnen de opgave Levendige Binnenstad en in en rondom het vernieuwde Hof van Nederland (de plaats van herinnering waar de Eerste Vrije Statenvergadering in juli 1572 plaatsvond) komt een programma onder de noemer vrijheid en verdraagzaamheid. In 2021 worden vier evenementen voorbereid en op haalbaarheid onderzocht: de 'Nieuwe Statenvergadering', 'Kinder Statenvergadering', de 'Hoflezingen' en het 'Hoffestival'. In de begroting is hier een incidenteel voorbereidingsbudget van € 0,1 miljoen voor opgenomen in 2021. Deze lasten passen binnen de doelstellingen van het programma Hofkwartier en worden daarom gedekt uit de reserve Hofkwartier.

I. WK Shorttrack komt naar Dordrecht
Het Wereldkampioenschap Shorttrack is na de Olympische Spelen het belangrijkste toernooi voor de shorttracksport. Het evenement kan in 2021 niet in Ahoy Rotterdam plaatsvinden. Hierdoor ontstaat een unieke kans voor Dordrecht, waarmee we Dordrecht nóg meer op de (nationale en internationale) kaart zetten en investeren in het netwerk. Voor de organisatie is in de Begroting 2021
een incidenteel bedrag van € 0,1 miljoen opgenomen. Deze lasten worden gedekt uit de Algemene Reserve. Door de coronacrisis en de genomen maatregelen is het op dit moment nog onduidelijk in welke vorm het WK Shorttrack kan plaatsvinden. Het doel is dat er, ondanks deze maatregelen, zoveel mogelijk publiek bij kan zijn.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 17:07:25 met de export van 01/08/2021 08:24:15