Autorisatieoverzicht programmabegroting en meerjarenbegroting

Leefbaar en Veilig Dordrecht

Bedragen x € 1.000

Leefbaar en Veilig Dordrecht

2021

2022

2023

2024

Product

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Openbare Orde en Veiligheid

1.978

0

1.978

1.978

0

1.978

1.471

0

1.471

1.449

0

1.449

Handhaving Openbare ruimte

2.793

377

2.416

2.793

377

2.416

2.793

377

2.416

2.793

377

2.416

Rampenbestrijding

81

0

81

81

0

81

81

0

81

81

0

81

Brandweer

10.919

0

10.919

10.828

0

10.828

10.828

0

10.828

10.828

0

10.828

Totaal saldo baten en lasten

15.771

377

15.393

15.681

377

15.303

15.174

377

14.797

15.152

377

14.775

Mutaties met de reserves

0

-518

-518

0

-514

-514

0

-14

-14

0

-14

-14

Geraamd resultaat

15.771

895

14.875

15.681

892

14.789

15.174

392

14.782

15.152

392

14.760

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15