Onderverdeling begroting in taakvelden

Gezond en Levendig Dordrecht

Bedragen x € 1.000

Gezond en Levendig Dordrecht

2021

2022

2023

2024

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

2.1

Verkeer en vervoer

41

0

41

41

41

41

2.3

Recreatieve Havens

9

0

9

9

9

9

3.1

Economische ontwikkeling

11

0

11

0

0

0

3.4

Economische promotie

3.477

198

3.280

2.602

2.602

2.602

4.1

Openbaar basisonderwijs

257

0

257

257

257

257

5.1

Sportbeleid en activering

2.193

5

2.188

2.088

2.088

2.088

5.2

Sportaccommodaties

9.828

3.179

6.648

6.443

6.543

6.596

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

7.369

0

7.369

7.018

6.814

6.814

5.4

Musea

9.304

1.786

7.518

7.439

7.211

7.193

5.5

Cultureel erfgoed

114

0

114

114

114

114

5.6

Media

235

0

235

235

235

235

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.462

105

2.357

2.357

2.657

2.657

Geraamd totaal saldo baten en lasten

35.300

5.273

30.027

28.603

28.571

28.606

0.10

Mutaties reserves

2.357

8.078

-5.721

-4.199

-4.052

-4.052

Geraamd resultaat

37.657

13.351

24.307

24.403

24.520

24.554

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15