Onderverdeling begroting in taakvelden

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

Bedragen x € 1.000

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

2021

2022

2023

2024

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

1.2

Openbare orde en Veiligheid

740

600

140

140

140

140

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

15

0

15

15

15

15

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

15.059

213

14.846

14.724

12.773

12.763

6.2

Wijkteams

17.270

0

17.270

16.851

16.850

16.852

6.3

Inkomensregelingen

71.935

54.396

17.539

16.938

16.581

16.579

6.4

Begeleide participatie

22.072

0

22.072

21.796

21.555

21.434

6.5

Arbeidsparticipatie

13.586

0

13.586

13.586

13.586

13.586

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.969

0

1.969

1.969

1.969

1.969

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

27.075

78

26.996

26.972

26.972

26.972

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

29.073

1.812

27.260

24.563

22.399

22.411

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

43.442

0

43.442

44.068

46.377

46.378

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

5.571

0

5.571

5.584

5.583

5.585

7.1

Volksgezondheid

5.301

0

5.301

5.123

5.136

5.136

7.5

Begraafplaatsen

2.710

3.066

-356

-289

-307

-355

Geraamd totaal saldo baten en lasten

255.818

60.165

195.651

192.040

189.629

189.465

0.10

Mutaties reserves

183

2.673

-2.490

-2.084

-109

-91

Geraamd resultaat

255.999

62.840

193.160

189.957

189.519

189.374

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15