Autorisatieoverzicht programmabegroting en meerjarenbegroting

Vennootschapsbelasting

Bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Product

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Totaal saldo baten en lasten

Mutaties met de reserves

Geraamd resultaat

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15