Onderverdeling begroting in taakvelden

Groen en Ruimtelijk Dordrecht

Bedragen x € 1.000

Groen en Ruimtelijk Dordrecht

2021

2022

2023

2024

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

0.64

Belastingen Overig

0

6.090

-6.090

0

0

0

2.1

Verkeer en vervoer

18.561

1.649

16.913

18.105

18.692

19.289

2.3

Recreatieve Havens

657

183

473

473

473

473

2.4

Economische Havens en waterwegen

1.713

366

1.347

1.524

1.588

1.721

2.5

Openbaar vervoer

55

40

14

14

14

14

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

10.403

30

10.373

10.156

9.379

9.339

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

262

0

262

339

399

444

6.3

Inkomensregelingen

496

0

496

498

499

499

7.2

Riolering

10.288

13.106

-2.817

-2.740

-3.216

-2.992

7.4

Milieubeheer

232

0

232

232

232

232

8.1

Ruimtelijke ordening

1.891

507

1.383

1.383

283

283

8.3

Wonen en bouwen

1.176

143

1.033

933

933

933

Geraamd totaal saldo baten en lasten

45.734

22.114

23.619

30.917

29.276

30.235

0.10

Mutaties reserves

4.739

5.277

-538

-1.140

-482

-773

Geraamd resultaat

50.473

27.392

23.082

29.777

28.794

29.462

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15