Onderverdeling begroting in taakvelden

Vennootschapsbelasting

Bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

0

0

0

0

0

0

Geraamd totaal saldo baten en lasten

0

0

0

0

0

0

Geraamd resultaat

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15