Onderverdeling begroting in taakvelden

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

Bedragen x € 1.000

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

2021

2022

2023

2024

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

0.4

Overhead

679

0

679

679

679

679

0.63

Parkeerbelasting

0

5.785

-5.785

-5.817

-5.849

-5.849

1.2

Openbare orde en Veiligheid

0

114

-114

-114

-114

-114

2.1

Verkeer en vervoer

1.182

44

1.138

1.204

1.292

1.281

2.2

Parkeren

6.755

4.693

2.061

1.887

1.665

1.661

2.5

Openbaar vervoer

1.456

234

1.222

1.222

722

722

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-4.342

4.356

-8.698

-1.701

432

-3.680

5.4

Musea

39

0

39

39

39

39

5.5

Cultureel erfgoed

410

1

409

409

409

409

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

128

262

-133

-133

-133

-133

8.1

Ruimtelijke ordening

1.422

606

817

997

952

762

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

32.970

38.943

-5.974

-7.051

-6.033

-4.345

8.3

Wonen en bouwen

6.163

3.127

3.035

3.152

3.198

3.198

Geraamd totaal saldo baten en lasten

46.862

58.165

-11.304

-5.227

-2.741

-5.370

0.10

Mutaties reserves

17.399

4.410

12.989

7.256

4.697

7.201

Geraamd resultaat

64.260

62.575

1.685

2.029

1.955

1.830

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15