Onderverdeling begroting in taakvelden

Lerend en Ondernemend Dordrecht

Bedragen x € 1.000

Lerend en Ondernemend Dordrecht

2021

2022

2023

2024

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

0.64

Belastingen Overig

0

12

-12

-12

-12

-12

0.8

Overige baten en lasten

195

0

195

0

0

0

3.1

Economische ontwikkeling

382

0

382

382

382

382

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.394

0

3.394

19

19

19

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1.730

792

938

788

788

788

4.2

Onderwijshuisvesting

7.251

826

6.425

6.612

6.536

6.487

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

16.603

10.250

6.353

6.285

6.437

6.167

5.6

Media

2.660

0

2.660

2.660

2.660

2.960

6.4

Begeleide participatie

1

0

1

1

1

1

Geraamd totaal saldo baten en lasten

32.216

11.880

20.336

16.735

16.811

16.792

0.10

Mutaties reserves

3.722

10.010

-6.287

-1.708

-1.893

-1.613

Geraamd resultaat

35.939

21.889

14.050

15.027

14.919

15.179

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15