Autorisatieoverzicht programmabegroting en meerjarenbegroting

Onvoorzien

Bedragen x € 1.000

Onvoorzien

2021

2022

2023

2024

Product

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Onvoorzien

400

0

400

400

0

400

400

0

400

400

0

400

Totaal saldo baten en lasten

400

0

400

400

0

400

400

0

400

400

0

400

Mutaties met de reserves

Geraamd resultaat

400

0

400

400

0

400

400

0

400

400

0

400

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15