Onderverdeling begroting in taakvelden

Algemene Dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Algemene Dekkingsmiddelen

2021

2022

2023

2024

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-1.556

0

-1.556

-2.568

-953

-3.537

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

11.708

5.100

6.607

6.933

6.773

6.411

0.5

Treasury

-13.488

3.780

-17.267

-21.767

-22.240

-22.148

0.61

OZB woningen

309

12.663

-12.354

-13.217

-13.469

-13.469

0.62

OZB niet-woningen

1.053

12.401

-11.348

-11.348

-11.348

-11.348

0.64

Belastingen Overig

97

874

-778

-728

-978

-978

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

0

292.453

-292.453

-291.260

-290.684

-290.432

6.3

Inkomensregelingen

30

0

30

30

30

30

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2

51

-49

-43

-38

-22

8.3

Wonen en bouwen

20

134

-114

-106

-99

-21

Geraamd totaal saldo baten en lasten

-1.825

327.456

-329.282

-334.074

-333.006

-335.514

0.10

Mutaties reserves

7.473

8.133

-661

281

1.511

1.732

Geraamd resultaat

5.647

335.590

-329.943

-333.795

-331.495

-333.782

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15