Onderverdeling begroting in taakvelden

Overhead

Bedragen x € 1.000

Overhead

2021

2022

2023

2024

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

0.4

Overhead

38.482

151

38.331

38.332

38.183

39.884

Geraamd totaal saldo baten en lasten

38.482

151

38.331

38.332

38.183

39.884

0.10

Mutaties reserves

321

0

321

321

321

321

Geraamd resultaat

38.803

151

38.651

38.652

38.504

40.205

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15