Onderverdeling begroting in taakvelden

Leefbaar en Veilig Dordrecht

Bedragen x € 1.000

Leefbaar en Veilig Dordrecht

2021

2022

2023

2024

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

11.000

0

11.000

10.910

10.910

10.910

1.2

Openbare orde en Veiligheid

4.771

377

4.393

4.393

3.887

3.865

Geraamd totaal saldo baten en lasten

15.771

377

15.393

15.303

14.797

14.775

0.10

Mutaties reserves

0

518

-518

-514

-14

-14

Geraamd resultaat

15.771

895

14.875

14.789

14.782

14.760

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15