Onderverdeling begroting in taakvelden

Onvoorzien

Bedragen x € 1.000

Onvoorzien

2021

2022

2023

2024

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

0.8

Overige baten en lasten

400

0

400

400

400

400

Geraamd totaal saldo baten en lasten

400

0

400

400

400

400

Geraamd resultaat

400

0

400

400

400

400

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15