Toelichting financiële begroting

Overzicht incidentele baten en lasten

Onderstaand overzicht laat per programma de incidentele baten en lasten met een eenmalig of tijdelijk karakter zien. De uitwerking is in lijn met de Themacirculaire incidentele baten en lasten 2015  van de provincie Zuid-Holland en de Notitie structurele en incidentele baten en lasten  (2018) van de Commissie BBV.

Bedragen x € 1.000

Overzicht incidentele baten en lasten

2021

2022

2023

2024

Programma

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Leefbaar en Veilig Dordrecht

506

0

-506

506

0

-506

0

0

0

0

0

0

Groen en Ruimtelijk Dordrecht

2.797

483

-2.314

1.881

0

-1.881

78

0

-78

78

0

-78

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

3.360

63

-3.297

2.926

0

-2.926

0

0

0

0

0

0

Lerend en Ondernemend Dordrecht

6.565

1.600

-4.965

995

600

-395

577

0

-577

294

0

-294

Gezond en Levendig Dordrecht

2.306

105

-2.201

565

0

-565

115

0

-115

115

0

-115

Duurzaam en Innovatief Dordrecht

1.367

0

-1.367

237

0

-237

0

0

0

0

0

0

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

27.463

38.676

11.213

17.914

23.382

5.468

7.180

9.848

2.668

526

5.806

5.280

De Financiën van Dordrecht

533

576

43

1.981

1.863

-118

297

116

-181

214

53

-161

Totaal

44.897

41.503

-3.394

27.005

25.845

-1.160

8.247

9.964

1.718

1.227

5.859

4.633

De incidentele baten en lasten zijn onderstaand toegelicht. Een groot deel van de incidentele lasten bestaat uit budget dat bij de Begroting 2019 beschikbaar is gesteld voor beleidswensen uit het Coalitieakkoord 2018-2022, beleidswensen uit de Kadernota 2020 en beleidswensen uit de Begroting 2021. In onderstaand overzicht zijn deze lasten aangeduid met de term "Beleidswens".

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht
Geen incidentele lasten en baten op dit programma.

Leefbaar en Veilig Dordrecht
Lasten: in de periode 2019-2022 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het integraal veiligheidsplan (€ 506.000).

Baten: geen incidentele baten op dit programma.

Groen en Ruimtelijk Dordrecht
Lasten:

 • Beleidswens klimaatbestendig aanleggen asfalt en groen (€ 1.586.000).
 • Beleidswens boomziekten (€ 450.000).
 • Beleidswens participatiebestekken (€ 240.000).
 • Beleidswens zwerfvuilaanpak (€ 80.000).
 • Tijdelijke projectkosten ecologisch beheer in Nieuwe Dordtse Biesbosch (€ 250.000).
 • Tijdelijk extra inzet voor inspecties huisvesting en aanpak asbestdaken (€ 113.000).
 • Bedragen < € 100.000 (€ 78.000).

Baten: eenmalige subsidie klimaatadaptatie (€ 483.000).

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht
Lasten:

 • Beleidswens sociaal wijkteam en sociaal pontonnier (€725.000).
 • Beleidswens 'Samen tegen armoede' (€ 356.000).
 • Beleidswens Dordtpas (€ 550.000).
 • Beleidswens stress sensitieve dienstverlening kinderopvang (€ 216.000).
 • Uitvoeren investeringsplan sociaal domein (€ 1.420.000).
 • Bedragen < € 100.000 (€ 93.000).

Baten: bedragen < € 100.000 (€ 63.000).

Lerend en Ondernemend Dordrecht
Lasten:

 • Beleidswens verbinding onderwijs en arbeidsmarkt (€ 250.000).
 • Beleidswens innovatiefonds 'Smart City' (€ 195.000).
 • Beleidswens 'Dordt onderneemt' (€ 150.000)
 • Eenmalige projectkosten WDO (€ 3.288.000).
 • Eenmalige projectsubsidie campusontwikkeling Leerpark (€ 2.554.000).
 • Bedragen < € 100.000 (€ 128.000).

Baten: bijdrage aan campusontwikkeling door Regiodeal Drechtsteden/Gorinchem en subsidie deelakkoord Human Capital Provincie Zuid-Holland (€ 1.600.000).

Gezond en Levendig Dordrecht
Lasten:

 • Beleidswens cultuur, cultuur-educatie, museumprogrammering en poppodium (€ 350.000).
 • Beleidswens mijlpaal 2021 '600 jaar St. Elisabeth vloed' (€ 400.000).
 • Beleidswens cultuurnota (€ 415.000).
 • Beleidswens voorbereiding Eerste Statenvergadering (€ 100.000).
 • Beleidswens WK Shorttrack komt naar Dordrecht (€ 100.000).
 • Eenmalige investering infrastructuur rond vernieuwbouw stadion FC Dordrecht (€ 400.000).
 • Herpositionering museum 'Hof van Nederland' (€ 250.000).
 • Initiatieven uit programma 'Levendige Binnenstad' (€ 150.000).
 • Bedragen < € 100.000 (€ 141.000).

Baten: Bedragen < € 100.000 (€ 105.000).

Duurzaam en Innovatief Dordrecht
Lasten:

 • Beleidswens tweede calamiteitenroute 'Staart-Oost' (€ 1.030.000).
 • Uitvoeren portfolio duurzaamheid conform notitie 'Duurzame stad 2019-2022' (€ 337.000).

Baten: geen incidentele baten op dit programma.

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Lasten:

 • Proef gratis openbaar vervoer voor 65+ers (€ 500.000).
 • Implementatietraject tot nieuwe aanpak funderingsherstel (€ 130.000).
 • Grondexploitaties (€ 27.463.000).
 • Bedragen < € 100.000 (€ 90.000).

Baten: Grondexploitaties (€ 38.676.000).

Financiën van Dordrecht
Lasten:

 • Beleidswens impuls data-analyse en ICT (€ 150.000).
 • Kosten dispositie en verkoop panden (€ 383.000).

Baten:

 • Beleidswens verlaging hondenbelasting (-/- € 200.000).
 • Inkomsten dispositie en verkoop panden (€ 776.000).
Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15