Toelichting financiële begroting

Ontwikkeling financiële positie

De ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente is af te lezen aan de geprognosticeerde balans , het meerjarige EMU-saldo en de financiële kengetallen . Hieruit is af te leiden dat de financiële positie van de gemeente erg gezond is. De verkoop van Eneco zorgt voor een grote stijging van het eigen vermogen en de liquide middelen waardoor de schuldquote en solvabiliteit nog verder verbeteren. De focus lag en ligt daardoor vooral op het op orde brengen van het begrotingssaldo. Hiervoor wordt het eigen vermogen de komende jaren ingezet om investeringen vanuit de Agenda Dordt 2030 te doen. Deze investeringen zorgen er meerjarig voor dat de reservepositie weer afneemt. Ook de liquiditeitspositie en schuldpositie zullen de komende jaren afnemen als leningen met eigen middelen worden afgelost.

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15