Toelichting financiële begroting

Ontwikkelingen kapitaallasten

De kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijving. In de Begroting 2021 is voor immateriële en materiële vaste activa gerekend met een omslagrente van 3,0% . Aan grondexploitaties wordt 0,70% rente toegerekend.

De afschrijvingslasten zijn gebaseerd op het beleid zoals beschreven in artikel 12 inclusief bijlage van de Financiële verordening gemeente Dordrecht . Op investeringen wordt hoofdzakelijk annuïtair afgeschreven op basis van de verwachte economische levensduur. De afschrijving van een investering start met ingang van het eerste volledige boekjaar na oplevering.

Kapitaallasten (rente en afschrijving)

Bedragen x € 1.000

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Rente bouwgronden in exploitatie

1.364

753

707

627

612

Rente imm + mat. vaste activa 3%

19.000

19.551

17.612

18.094

18.348

Afschrijving imm. + mat. vaste activa

17.291

18.111

19.355

19.601

20.165

Totaal Kapitaallasten

37.655

38.416

37.674

38.322

39.125

De reserve Afschrijving wordt ingezet om een gedeelte van de kapitaallasten als gevolg van investeringen met economisch nut en maatschappelijk nut af te dekken.

Verloop Reserve Afschrijving

Bedragen x € 1.000

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Saldo 1/1

192.567

203.739

207.344

205.109

200.221

Storting

22.435

15.155

10.167

7.663

7.486

Onttrekking

11.263

11.550

12.402

12.551

12.607

Saldo 31-12

203.739

207.344

205.109

200.221

195.099

Autorisatieoverzicht investeringen
In de bijlagen is het autorisatieoverzicht investeringen opgenomen. Dit overzicht sluit aan op de investeringen in immateriële en materiële vaste activa conform de geprognosticeerde balans.

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15