Toelichting financiële begroting

Investeringen met economisch nut en maatschappelijk nut

De volgende tabel geeft inzicht in het (verwachte) verloop van de boekwaarden van de verschillende categorieën activa per jaareinde.

Bedragen x € 1.000

Jaarrekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

365

279

191

128

77

43

Onderzoekskosten i.c.m. STRAV

4.909

5.799

5.920

5.394

4.809

4.283

Totaal Immateriële Vaste Activa

5.275

6.079

6.111

5.522

4.886

4.326

GWW-Werken; Economisch nut met heffing

81.228

81.493

78.697

75.914

74.210

80.538

Machines apparaten installatie; Ec.nut met heffing

18

15

12

9

6

3

Overige materiële activa; Ec. nut met heffing

556

529

459

387

312

235

Erfpachtgronden

39.198

39.198

39.198

39.198

39.198

39.198

Gronden en terreinen

29.892

29.892

29.892

29.892

29.892

29.892

Woonruimten

3.151

3.059

2.963

2.865

2.763

2.657

Bedrijfsgebouwen excl. Onderwijshuisvesting

340.049

255.428

254.037

246.497

239.059

231.547

GWW-Werken; Economisch nut zonder heffing

17.984

24.553

24.166

24.369

24.103

22.956

Vervoersmiddelen; Ec. nut zonder heffing

709

800

920

894

928

958

Machines apparaten installatie; Ec. nut zonder heffing

25.558

25.015

22.838

20.628

18.260

15.985

Overige materiële activa; Ec. nut zonder heffing

9.167

10.053

9.405

8.521

7.658

6.791

vertragingen/verschuivingen investeringen

-12.500

2.500

5.000

5.000

0

Totaal Mat. Vaste Activa met economisch nut

547.509

457.535

465.088

454.173

441.391

430.761

GWW-Werken; Maatschappelijk nut

68.067

101.649

121.270

132.647

143.176

153.525

Machines apparaten installatie; Maatschap. nut

7.777

8.818

8.843

9.423

9.550

9.585

Overige materiële activa; Maatschappelijk nut

128

200

163

124

84

43

vertragingen/verschuivingen investeringen

-12.500

2.500

5.000

5.000

0

Totaal Mat. Vaste Activa met maatschappelijk nut

75.972

98.167

132.775

147.195

157.810

163.153

Strategische verwervingen; grond incl.sloop opstal

27.903

32.601

33.522

33.522

33.522

33.522

Totaal Mat. Vaste Activa Gronden

27.903

32.601

33.522

33.522

33.522

33.522

Financiële vaste activa; deelnemingen

19.698

19.698

19.698

19.698

19.698

19.698

Financiële vaste activa; uitzettingen & beleggingen

41.156

29.663

17.807

16.933

16.298

15.705

Totaal Financiële Vaste Activa

60.854

49.361

37.505

36.632

35.996

35.403

TOTAAL VASTE ACTIVA

717.512

643.743

675.001

677.044

673.605

667.164

Onderhanden werken; grondexploitaties (BIE)

108.210

107.540

101.012

89.519

87.471

72.090

(Verlies)voorziening; grondexploitaties (BIE)

-72.125

-69.968

-69.968

-53.467

-53.467

-53.467

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

36.085

37.572

31.043

36.052

34.004

18.623

TOTAAL VASTE EN VLOTTENDE ACTIVA

753.597

681.315

706.044

713.096

707.609

685.788

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15