Toelichting financiële begroting

Financiële kengetallen

Onderstaande tabel laat het verloop van zes financiële kengetallen zien. Bijzondere ontwikkeling hierbij is de verkoop van Eneco in 2020. De opbrengst die de verkoop oplevert, zorgt voor een compleet ander beeld van de netto schuldquote en solvabiliteit.

Financiële kengetallen

Jaarrekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Netto schuldquote

58%

-11%

-8%

-2%

0%

-3%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

52%

-16%

-12%

-6%

-5%

-7%

Solvabiliteitsratio

51%

68%

71%

72%

73%

76%

Grondexploitatie

7%

7%

6%

7%

7%

4%

Structurele exploitatieruimte

3,5%

-0,3%

0,6%

0,6%

0,8%

0,3%

Belastingcapaciteit

92%

95%

93%

93%

93%

93%

De netto schuldquote geeft een beeld van de mate waarin rente en aflossingen op de exploitatie drukken. Een hoge quote geeft risico's dat verplichtingen vanuit schulden die zijn aangegaan onbetaalbaar worden. De afgelopen jaren had Dordrecht al een erg gezonde schuldquote van minder dan 60%. Landelijk is een schuldquote van maximaal 130% toelaatbaar. Door de verkoop van Eneco is de liquiditeitspositie sterk toegenomen. Dit zorgt ervoor dat de schuldquote in 2020 nog verder verbetert. Er is op dit moment zelfs sprake van een negatieve schuldquote. De komende jaren zal de schuldquote beperkt toenemen.

De verkoop van Eneco zorgt ook voor een grote stijging van het eigen vermogen. Dit is terug te zien in de verbetering van de solvabiliteit. Vooral door de aflossing van leningen stijgt de solvabiliteit de komende jaren nog verder. Hierbij geldt dat het eigen vermogen de komende jaren zal worden ingezet voor investeringen in de Agenda Dordt 2030. Deze investeringen zijn voor het overgrote deel nog niet in de begroting verwerkt. Na verwerking zal de solvabiliteit op termijn weer gaan dalen.

De omvang van de grondexploitaties is beperkt. Bovendien zijn in 2018 alle verliesvoorzieningen opgehoogd naar eindwaarde. Ook worden op korte en langere termijn positieve resultaten uit grondexploitaties verwacht. In basis zijn de financiële risico's op grondexploitaties daarmee beperkt. Desondanks vraagt de financiële positie van het grondbedrijf mede in relatie tot de groeiambitie van Dordrecht nog altijd aandacht.

De structurele exploitatieruimte is beperkt. Dit zorgt voor kwetsbaarheid omdat tegenvallers in de exploitatie direct voorzien moeten worden van structurele bezuinigingsmaatregelen en/of verhoging van de baten (onder andere uit belastingen). Daarbij geldt dat een groot deel van de lasten bestaat uit bijdragen aan verbonden partijen, waarop de directe invloed beperkt is.

Er is sprake van onbenutte belastingcapaciteit. De lokale lasten liggen in Dordrecht onder het landelijke gemiddelde en kunnen daardoor, indien noodzakelijk, worden verhoogd.

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15