Toelichting financiële begroting

Geprognosticeerde balans per 31 december

Onderstaande tabel sluit aan op de balans uit de Jaarrekening 2019 en geeft voor het lopende boekjaar 2020, het begrotingsjaar 2021 en de drie opvolgende jaren een geprognosticeerde begin- en eindbalans. De prognose van de balans heeft niet dezelfde mate van detail als de jaarrekening, maar geeft meer inzicht in de ontwikkeling van het balanstotaal, de vermogenspositie, investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.

Bedragen x € 1.000

Bedragen x € 1.000

ACTIVA PER 31/12

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

PASSIVA PER 31/12

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

VASTE ACTIVA

VASTE PASSIVA

Immateriële & Materiële vaste activa

633.338

651.704

587.064

603.146

611.588

619.370

Eigen vermogen:

- Afschrijvingen

-16.912

-17.291

-18.111

-19.355

-19.601

-20.165

- Algemene reserve

26.006

18.995

18.712

18.712

18.712

18.712

- Afwaarderingen (correctie Onderwijshuisvesting)

0

-83.000

0

0

0

0

- Algemene reserve grondbedrijf

1.533

10.105

20.961

25.747

27.279

31.244

- Investeringen/desinvesteringen/bijdr. derden

35.278

35.651

34.193

27.797

27.383

24.844

- Bestemmingsreserves

385.499

645.402

630.556

623.858

622.426

621.378

Financiële vaste activa; deelnemingen

19.698

19.698

19.698

19.698

19.698

19.698

- Resultaat (reserve exploitatieresultaten)

9.368

1.357

-1.556

-2.568

-953

-3.537

Financiële vaste activa; uitzettingen & beleggingen

41.156

29.663

17.807

16.933

16.298

15.705

Voorzieningen

15.163

21.016

36.584

30.750

26.723

23.928

- Toevoegingen aan voorzieningen

7.785

17.737

3.002

3.636

3.782

3.964

- Onttrekkingen aan voorzieningen

-1.932

-2.170

-8.836

-7.663

-6.577

-4.332

Langlopende leningen (bestaande portefeuille)

288.067

274.900

236.884

194.207

181.659

173.494

- Aflossingen langlopende leningen

-13.167

-38.017

-42.676

-12.549

-8.164

-42.807

- Nog aan te trekken langlopende leningen

0

0

0

0

0

0

VLOTTENDE ACTIVA

VLOTTENDE PASSIVA

- Bouwgronden in exploitatie

36.159

37.646

31.043

36.052

34.004

18.623

Kortlopende schulden (kasgeld limiet)

65.000

0

0

0

0

0

- Voorraden / voorgenomen verkopen VG

4.846

250

250

250

250

250

Overige kortlopende schulden

18.261

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

- Vorderingen

62.260

45.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Overige vlottende passiva (sluitpost)

31.873

30.968

31.170

33.669

32.914

34.755

- Liquide middelen

8.338

270.000

225.000

195.000

180.000

150.000

- Overige vlottende activa (sluitpost)

9.295

9.972

6.855

7.278

7.179

7.475

TOTAAL ACTIVA

833.457

999.294

943.800

926.800

916.800

875.800

TOTAAL PASSIVA

833.457

999.294

943.800

926.800

916.800

875.800

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15