Projecten

Stationsgebied Zuid

Datum rapportage: september 2019

Portefeuillehouder: H. van der Linden

Doelstelling/beoogd resultaat project

Herontwikkeling van de zuidzijde van het station tot een volwaardig toegang en aantrekkelijk leefgebied voor alle bezoekers en huidige/nieuwe bewoners aan de zuidzijde. Deze herontwikkeling draagt bij aan:

 1. de ambities uit de Groeiagenda 2030. Om deze ambities te bereiken op het gebied van wonen en werken is een goede bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van OV knooppunten een belangrijke voorwaarde.
 2. de geformuleerde ambities uit de Koersnota Mobiliteit.
 3. de ambities uit het coalitieakkoord.
 4. de doelstellingen uit de Fietsnota 'Dordt fietst verder!'.
 5. behouden studenten/jongeren voor de stad.

Met het project Zuidelijk stationsgebied, onderdeel van de spoorzone, krijgt de fiets, OV-bereikbaarheid en het Weizigtpark een impuls. De fietsenstalling, het Weizigtpark en de nieuwe woningbouw kunnen niet los van elkaar gezien worden, het is één integrale gebiedsontwikkeling. Om deze doelstellingen te behalen wordt ingezet op:

 1. een entree met allure aan de zuidzijde van het station.
 2. de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de zuidelijke stationsentree.
 3. voldoende fietsparkeerplaatsen voor de toekomst.
 4. de kwaliteit van de buitenruimte.
 5. meer sociale veiligheid.
 6. toevoegen woningbouw zuidzijde stationsgebied.

De entree aan de zuidzijde met nieuwe fietsenstalling
Door een structureel tekort aan plaatsen is er veel overlast van fout geparkeerde fietsen. De verwachting is dat het fietsgebruik naar het station de komende jaren fors zal toenemen als gevolg van autonome groei, het gemeentelijk fietsbeleid en de ontwikkelingen in de Spoorzone. Alleen een substantiële uitbreiding van het aantal fietsparkeerplaatsen, in de vorm van een verhoogde fietsenstalling, kan dit probleem oplossen. Deze stalling kan tevens een deel van het ontstane tekort aan de noordzijde van het station opvangen.

Samen met ProRail en Provincie Zuid-Holland wordt ingezet op een adaptief, toekomst vast en duurzame fietsenstalling voor circa 2.100 fietsen en ongeveer 60 brommers. De fietsenstalling draagt op unieke wijze bij aan een volwaardige toegang van de zuidzijde van het station. In het najaar 2019 besloot het Rijk dat deze fietsenstalling in aanmerking komt voor realisatiegelden.

Het Weizigtpark
Het is van groot belang om een integraal ontwerp voor het Weizigtpark te maken, omdat de infrastructuur, groenvoorzieningen, waterlopen, ondergrond en entreegebouw nauw met elkaar verweven zijn. Daarnaast bleek uit de Koersnota Stationsgebied Dordrecht (kwaliteitsimpuls) dat het urgent is om het Weizigtpark te herinrichten tot een aantrekkelijke en veilige omgeving, waarbij het Weizigtpark in haar oude allure wordt hersteld en een plek is in de stad waar onze inwoners graag komen. Samen met alliantiepartners is een schetsontwerp tot stand gekomen. Een centrale ontmoetingsplek met ruimte voor verschillende vormen van beleving en activiteiten zoals: wandelen en natuurbeleving, bewegen en spelen, kleinschalige evenementen, daghoreca.

Woningbouwontwikkeling zuidzijde station
Een van de belangrijkste zoekgebieden voor het vergroten van het aantal woningen is de Spoorzone. Het gebied aan de zuidzijde van het station heeft de potentie om woningen, kwaliteit en nieuwe woonmilieus toe te voegen aan de stad. Dit gebied wordt in het noorden begrenst door het spoor, in het zuiden door de Mauritsweg, in het westen door het Weizigtpark en in het oosten door de Dubbeldamseweg Zuid. In principe is het hele gebied binnen deze grenzen het studiegebied minus de private grondgebonden woningen nabij de kruising Mauritsweg-Dubbeldamseweg Zuid.

In overleg met de landschapsarchitect is een maximale bouwgrens langs het park bepaald. De gekozen lijn garandeert een goede zichtbaarheid van het station vanaf de Mauritsweg/Nassauweg. In de huidige situatie is het station namelijk slecht zichtbaar en daardoor slecht vindbaar. Het nieuwe ontwerp voor het park en de herontwikkeling van het Thureborghgebouw verbeteren deze situatie.

De grond waar het Thureborghgebouw op staat, is van de gemeente en wordt sinds begin april 2015 uitgegeven in erfpacht. De erfpacht loopt tot 31 december 2044. Nieuw Thureborgh Vastgoed B.V. is sinds 3 september 2018 de eigenaar van het pand en heeft de erfpachtrechten op de grond overgenomen. In het pand worden momenteel studenten gehuisvest en is er een hospice. De hospice maakt geen deel uit van de herontwikkeling en is op zoek naar een locatie elders in de stad. Het huurcontract, dat loopt tot september 2021, wordt niet langdurig verlengd.
De architect van de ontwikkelaar studeerde in 2019 op renovatie en nieuwbouw op het bestaande gebouw, dit plan is verder uitgewerkt. Het bestemmingsplan dient aangepast te worden. Het streven is om in 2021 te starten met de renovatie/nieuwbouw.

Inmiddels zijn er ook ontwikkelingen in het pand aan het spoor waar nu UWV gevestigd is. De eigenaar van dit pand diende een concept omgevingsvergunning in voor 34 woningen in het pand. Deze aanvraag dient in samenhang bekeken te worden met het Thureborghgebouw vanwege onder andere het groepsrisico Externe Veiligheid. Hierover is contact opgenomen met de Omgevingsdienst.

P+R Terrein
NS Vastgoed is eigenaar van de P+R aan de Weizigtweg. NS Vastgoed heeft aangeven in de toekomst graag meer parkeerplaatsen te realiseren in het gebied en daarom in principe open te staan voor eventuele herontwikkeling. De ontwikkelaars zijn in contact gebracht met NS Vastgoed die eigenaar is van het parkeerterrein. Met name externe veiligheid en de parkeeroplossing zijn in dit gebied aandachtspunten. Tevens is er contact met NS over de aanpassing van het P+R terrein vanwege de nieuw te maken keerlus bij de fietsenstalling. Om die reden worden daarnaast gesprekken gevoerd met de NS en Qbuzz om het treinvervangend vervoer bij calamiteiten naar de noordzijde van het station te verplaatsen.

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15