Toelichting financiële begroting

Ontwikkelingen activa en kapitaallasten

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) onderscheidt investeringen naar economisch en maatschappelijk nut. Deze investeringen worden geactiveerd en afgeschreven op basis van de verwachte levensduur:

  • Investeringen met een economisch nut zijn activa die verhandelbaar zijn in het economisch verkeer (onder andere gebouwen, grond, voertuigen), of activa waar inkomsten tegenover staan (zoals huuropbrengsten, rioolheffing, leges en dergelijke).
  • Investeringen met maatschappelijk nut zijn meestal investeringen in de openbare ruimte die niet verhandelbaar zijn, maar waarop langdurig onderhoud moet worden gepleegd (onder andere wegen, bruggen, rotondes, waterpartijen, pleinen, parken, openbaar groen en dergelijke).


Algemene waarderingsgrondslagen

  • De gemeente Dordrecht hanteert voor het activeren van investeringen met economisch nut een ondergrens van € 25.000 en voor maatschappelijk nut een ondergrens van € 100.000.
  • Subsidies en bijdragen van derden, welke gerelateerd zijn aan de investering, worden direct in mindering gebracht op de investering.
  • Reserves welke worden ingezet ter dekking van investeringen mogen volgens BBV niet direct op deze investering in mindering worden gebracht, maar worden toegevoegd aan de Reserve Afschrijving. De jaarlijkse onttrekking aan de Reserve Afschrijving wordt vervolgens ingezet ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten.

De boekwaarde van investeringen met economisch nut vertoont een dalend verloop. De boekwaarde van investeringen met maatschappelijk nut zal de komende tientallen jaren gemiddeld gezien blijven stijgen. Elk jaar worden namelijk nieuwe investeringen gepleegd met een afschrijvingsduur van 10 of 30 jaar. Zolang deze termijnen niet verstreken zijn is er sprake van een toename van de boekwaarde, omdat er meer wordt geïnvesteerd dan afgeschreven.

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15