Toelichting financiële begroting

Overzicht lasten en baten programma's

Onderstaande tabel geeft de (gesaldeerde) baten en lasten per programma weer.

Bedragen x € 1.000

Rek 2019

Begr 2020

Begroting 2021

2022

2023

2024

Programma

Saldo's

Saldo's

Lasten

Baten

Saldo

Saldo's

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

-13.769

-19.882

25.748

8.430

-17.318

-16.364

-15.711

-15.617

Leefbaar en Veilig Dordrecht

-14.719

-15.780

15.771

377

-15.394

-15.304

-14.797

-14.775

Groen en Ruimtelijk Dordrecht

-19.585

-24.425

45.734

22.114

-23.620

-30.917

-29.276

-30.235

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

-196.917

-199.214

255.817

60.167

-195.650

-192.040

-189.627

-189.465

Lerend en Ondernemend Dordrecht

-19.375

-16.683

32.216

11.879

-20.337

-16.736

-16.812

-16.793

Gezond en Levendig Dordrecht

-28.805

-31.178

35.300

5.273

-30.027

-28.602

-28.572

-28.606

Duurzaam en Innovatief Dordrecht

-4.932

-4.335

20.116

16.333

-3.783

-2.521

-2.271

-2.128

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

6.696

8.730

46.861

58.165

11.304

5.227

2.742

5.371

Algemene Dekkingsmiddelen

327.083

334.611

-270

327.457

327.727

331.507

332.052

331.977

Overhead

-36.701

-36.980

38.482

151

-38.331

-38.332

-38.183

-39.885

Vennootschapsbelasting

-396

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

0

-400

400

0

-400

-400

-400

-400

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

-1.420

-5.536

516.175

510.346

-5.829

-4.482

-855

-556

Mutatie reserves

10.788

5.532

36.392

40.664

4.273

1.914

-99

-2.982

Geraamd resultaat

9.368

0

552.567

551.010

-1.556

-2.568

-953

-3.537

In onderstaande tabel zijn de lasten, baten en reservemutaties per programma gespecificeerd.

Bedragen x € 1.000

Jaarrekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

22.955

9.186

-13.769

28.142

8.260

-19.882

25.748

8.430

-17.318

Mutaties reserves

30.030

31.252

1.222

6.932

9.000

2.068

0

0

0

Geraamd resultaat

52.985

40.438

-12.547

35.074

17.260

-17.814

25.748

8.430

-17.318

Leefbaar en Veilig Dordrecht

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

15.119

400

-14.719

16.157

377

-15.780

15.771

377

-15.394

Mutaties reserves

88

501

413

0

585

585

0

518

518

Geraamd resultaat

15.207

901

-14.306

16.157

962

-15.195

15.771

895

-14.876

Groen en Ruimtelijk Dordrecht

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

41.969

22.384

-19.585

46.215

21.790

-24.425

45.734

22.114

-23.620

Mutaties reserves

5.026

6.257

1.231

12.783

15.173

2.390

4.739

5.277

538

Geraamd resultaat

46.995

28.641

-18.354

58.998

36.963

-22.035

50.473

27.391

-23.082

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

257.219

60.302

-196.917

258.801

59.587

-199.214

255.817

60.167

-195.650

Mutaties reserves

181

914

733

181

3.537

3.356

183

2.673

2.490

Geraamd resultaat

257.400

61.216

-196.184

258.982

63.124

-195.858

256.000

62.840

-193.160

Lerend en Ondernemend Dordrecht

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

31.401

12.026

-19.375

26.755

10.072

-16.683

32.216

11.879

-20.337

Mutaties reserves

2.259

6.125

3.866

5.423

8.363

2.940

3.722

10.010

6.288

Geraamd resultaat

33.660

18.151

-15.509

32.178

18.435

-13.743

35.938

21.889

-14.049

Gezond en Levendig Dordrecht

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

35.578

6.773

-28.805

36.286

5.108

-31.178

35.300

5.273

-30.027

Mutaties reserves

465

7.153

6.688

2.362

9.729

7.367

2.357

8.078

5.721

Geraamd resultaat

36.043

13.926

-22.117

38.648

14.837

-23.811

37.657

13.351

-24.306

Duurzaam en Innovatief Dordrecht

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

21.053

16.121

-4.932

20.657

16.322

-4.335

20.116

16.333

-3.783

Mutaties reserves

254

492

238

525

1.042

517

198

1.565

1.367

Geraamd resultaat

21.307

16.613

-4.694

21.182

17.364

-3.818

20.314

17.898

-2.416

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

35.724

42.420

6.696

36.885

45.615

8.730

46.861

58.165

11.304

Mutaties reserves

10.979

7.368

-3.611

15.047

5.240

-9.807

17.399

4.410

-12.989

Geraamd resultaat

46.703

49.788

3.085

51.932

50.855

-1.077

64.260

62.575

-1.685

Algemene Dekkingsmiddelen

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

3.216

330.299

327.083

8.264

342.875

334.611

-270

327.457

327.727

Mutaties reserves

7.244

6.840

-404

9.950

6.385

-3.565

7.473

8.133

660

Geraamd resultaat

10.460

337.139

326.679

18.214

349.260

331.046

7.203

335.590

328.387

Overhead

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

37.353

652

-36.701

37.127

147

-36.980

38.482

151

-38.331

Mutaties reserves

817

1.228

411

317

0

-317

321

0

-321

Geraamd resultaat

38.170

1.880

-36.290

37.444

147

-37.297

38.803

151

-38.652

Vennootschapsbelasting

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

396

0

-396

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Geraamd resultaat

396

0

-396

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

0

0

0

400

0

-400

400

0

-400

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Geraamd resultaat

0

0

0

400

0

-400

400

0

-400

Totaal Programma's

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

501.983

500.563

-1.420

515.688

510.153

-5.535

516.175

510.346

-5.829

Mutatie reserves

57.343

68.130

10.787

53.520

59.054

5.534

36.392

40.664

4.272

Geraamd resultaat

559.326

568.693

9.368

569.208

569.208

0

552.567

551.010

-1.556

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 17:07:25 met de export van 01/08/2021 08:24:15