Toelichting financiële begroting

Ontwikkeling reservepositie

Onderstaande tabel geeft het verloop van de reserves in de periode 2020 tot en met 2025 weer. Startpunt is de stand per 1 januari 2020 zoals ook weergegeven in de Jaarrekening 2019 , aangevuld met de begrote stortingen en onttrekkingen volgens de Begroting 2020 . De stand per 1 januari 2021 wijzigt nog, omdat het boekjaar 2020 nog niet is afgerond. Aan het eind van het boekjaar, bij het opmaken van de Jaarrekening 2020, zijn de werkelijke reservemutaties bekend.

Bedragen x € 1.000

Algemene reserve

Reserve grondbedrijf

Overige Bestem. Res.

Bestem. Res. Strat. Invest.

Beklemde Reserves

Algeheel Totaal

Stand per 1-1-2020

26.006

1.533

40.407

69.161

285.300

422.407

Toevoeging 2020

4.926

10.573

441.289

6.306

22.435

485.528

Onttrekking 2020

11.937

2.001

101.023

23.899

94.573

233.434

Stand per 1-1-2021

18.995

10.105

380.673

51.567

213.161

674.501

Toevoeging 2021

0

12.883

6.685

2.000

15.155

36.723

Onttrekking 2021

283

2.027

9.216

17.920

11.550

40.996

Stand per 1-1-2022

18.712

20.961

378.142

35.647

216.766

670.228

Toevoeging 2022

0

7.545

6.484

2.000

10.167

26.196

Onttrekking 2022

0

2.759

4.729

8.218

12.402

28.108

Stand per 1-1-2023

18.712

25.747

379.897

29.429

214.531

668.316

Toevoeging 2023

0

4.154

7.073

2.000

7.663

20.890

Onttrekking 2023

0

2.622

3.273

2.345

12.551

20.790

Stand per 1-1-2024

18.712

27.279

383.698

29.085

209.643

668.416

Toevoeging 2024

0

6.836

6.950

2.000

7.486

23.272

Onttrekking 2024

0

2.871

2.847

2.029

12.607

20.354

Stand per 1-1-2025

18.712

31.244

387.801

29.056

204.522

671.334

Toevoeging 2025

0

5.170

6.570

2.000

5.791

19.531

Onttrekking 2025

0

3.199

2.848

345

12.693

19.084

Stand per 1-1-2026

18.712

33.215

391.523

30.711

197.620

671.781

Toelichting ontwikkeling reservepositie

Algemeen
Het totaal van de reserves is per 1 januari 2020 € 422,4 miljoen. In 2020 neemt de reservestand sterk toe naar een bedrag van € 674,5. Dit komt vooral door de vorming van reserves Agenda Dordt 2030
en de reserve Dividend Compensatie . Meerjarig zal de reservestand weer afnemen door investeringen voor de Agenda Dordt 2030 en ter compensatie van dividend. Deze investeringen zijn nog niet in bovenstaande begrote standen verwerkt.

Per categorie zijn de toe- en afnamen op hoofdlijnen toegelicht. Een specificatie per reserve is terug te vinden in de bijlage Staat van reserves .

Algemene reserve
De algemene reserve vormt samen met de reserve grondbedrijf het weerstandsvermogen. Dit vermogen dekt bestaande risico's af. De begrote mutaties in de algemene reserve zijn vanaf 2021 beperkt. Hierbij geldt dat de begrotingssaldi nog niet in de meerjarige stand van de algemene reserve zijn meegenomen. Uiteindelijk worden rekeningresultaten van de komende jaren ook met de algemene reserve verrekend.

Algemene reserve grondbedrijf
Het saldo van de reserve stijgt door winstnemingen in grondexploitaties .

Overige bestemmingsreserves
In 2020 nemen de reserves sterk toe, vooral door de vorming van reserves Agenda Dordt 2030 (circa € 243 miljoen), de reserve Dividend Compensatie (€ 125 miljoen) en de reserve voor de uitvoering van beleidswensen uit de Kadernota 2020 (€ 6,9 miljoen). De belangrijkste begrote onttrekkingen zijn de inzet van de reserve Dividend Compensatie (€ 42,5 miljoen) en de uitvoering van beleidswensen uit de Kadernota 2020 (3,6 miljoen). Meerjarig laat de tabel een stijging van de reserves zien, vooral door toevoegingen aan de reserve Riolering en de reserve Parkeervoorzieningen. Hierbij geldt dat investeringen vanuit de Agenda Dordt 2030 en ter compensatie van dividend nog niet in de meerjarige stand van de reserves zijn verwerkt. Door deze investeringen gaan de bestemmingsreserves meerjarig nog dalen.

Bestemmingsreserve Strategische Investeringen
De strategische investeringsreserves dalen continue. Dit komt door de inzet voor onder andere de Westelijke Dordtse Oever , Dordt West en het Sociaal innovatiebudget.

Beklemde reserves
Drie reserves zijn als beklemde reserve aangemerkt: de reserve Onderwijshuisvesting, SI-Onderwijshuisvesting en de reserve Afschrijving. Deze reserves zijn afgezonderd op basis van de boekhoudvoorschriften (reserve Afschrijving) of omdat er een claim op de betreffende reserve (reserves Onderwijshuisvesting) ligt. De reserve Onderwijshuisvesting wordt in 2020 ingezet voor de afboeking van onderwijspanden (€ 83 miljoen). Meerjarig nemen de reserves af door onttrekkingen aan de reserve Afschrijving ter dekking van kapitaallasten.

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15