Financiering

Verkoop Eneco

In de Kadernota 2021 is € 30,0 miljoen gereserveerd om rentevoordelen te realiseren. Dit ter compensatie van wegvallende dividendopbrengsten als gevolg van de verkoop van Eneco. In de zomerperiode is onderhandeld met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) om tot realisatie van dit voordeel te komen.

Met de BNG is daadwerkelijk tot overeenstemming gekomen en is de rente van 13 leningen herzien. Hierbij is zogenaamde agio betaald van € 10,2 miljoen. Hierdoor worden toekomstige rentelasten van € 10,9 miljoen bespaard. Met de NWB is (nog) niet tot overeenstemming gekomen. De leningenportefeuille ziet er na de overeengekomen deal als volgt uit:

Lening

Tot jaar

Wijze van aflossing

Schuld 1-1-2021

Rente (oud)

Rente (nieuw)

BNG (1)

2021

fixe*

€ 30.000.000

3,88%

3,88%

NWB (1)

2022

annuïtair

€ 581.637

3,18%

3,18%

ABNAMRO

2022

annuïtair

€ 399.369

6,28%

6,28%

NWB (2)

2022

lineair

€ 7.500.000

3,30%

3,30%

BNG (2)

2024

fixe

€ 35.000.000

1,89%

0,00%

NWB (3)

2024

lineair

€ 10.000.000

0,96%

0,96%

BNG (3)

2025

fixe

€ 18.000.000

3,63%

0,00%

BNG (4)

2025

fixe

€ 20.000.000

4,00%

0,00%

NWB (4)

2028

fixe

€ 26.000.000

4,60%

4,60%

NWB (5)

2028/2048

fixe

€ 50.000.000

4,37%

4,37%

BNG (5)

2030

lineair

€ 567.225

5,07%

0,00%

BNG (6)

2030

lineair

€ 567.225

4,97%

0,00%

BNG (7)

2031

lineair

€ 1.247.896

3,70%

0,01%

BNG (8)

2032

lineair

€ 680.670

3,61%

0,01%

Triodos Bank

2032

lineair

€ 4.880.348

2,25%

2,25%

BNG (9)

2033

lineair

€ 737.393

2,12%

0,03%

BNG (10)

2033

lineair

€ 737.393

2,80%

0,05%

BNG (11)

2034

annuïtair

€ 2.448.271

2,55%

0,09%

BNG (12)

2034

lineair

€ 794.117

2,09%

0,07%

BNG (13)

2034

lineair

€ 794.117

1,77%

0,09%

BNG (14)

2034

annuïtair

€ 2.447.913

2,55%

0,09%

Deutsche Bank

2036

fixe

€ 23.500.000

4,31%

4,31%

Totale schuld 1 januari 2021

€ 236.883.575

* Aflossing ineens aan het einde van de looptijd.

Met het niet doorgaan van de deal met de NWB is een gedeelte van het begrote rentevoordeel niet gerealiseerd. Desondanks is er geen sprake van een structureel tekort in de meerjarenraming.

We zien in de begroting namelijk een aanzienlijk rentevoordeel ontstaan op nieuwe investeringen (met name kademuren, wegen en IHP Gymzalen) die in de Kadernota 2021 zijn opgenomen. Voor deze investeringen betaalt de gemeente geen extra rente aan banken. Dit komt doordat we door de verkoop van Eneco voldoende kasgeld hebben. Aan deze investeringen rekenen wij op basis van voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wel 3,0% interne rentelasten toe. Bij de toelichting op de rentepercentages in deze paragraaf is toegelicht hoe het komt dat deze rente ondanks de herstructurering van de leningportefeuille nog altijd 3,0% is. Door het voordelige verschil tussen de toegerekende interne rente en werkelijk te betalen rente ten gunste van de stelpost rente te brengen is de stelpost vanaf 2023 structureel opgelost. Bij de Kadernota 2022 wordt beoordeeld hoe het voordeel van de interne rente direct in de begroting kan worden opgenomen.

In de jaren 2021 (€ 2,2 miljoen) en 2022 (€ 1,3 miljoen) resteert er nog een incidenteel tekort. Dit tekort is verrekend met de reserve Dividend Compensatie. Met de inzet van € 13,7 miljoen (€ 2,2 + € 1,3 + € 10,2 (agio)) uit deze reserve resteren er geen knelpunten meer in de begroting als gevolg van het wegvallende dividend. Op deze manier wordt er € 16,3 miljoen minder uit de reserve onttrokken dan eerder begroot. In de reserve Dividend Compensatie is nog een bedrag van € 98,8 miljoen beschikbaar om ook het niet begrote deel van het Eneco dividend te kunnen compenseren.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 17:07:25 met de export van 01/08/2021 08:24:15