Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (GRD)

Onderdelen

 • Bureau Drechtsteden, beleid en staf, regiogriffie en CIO (BD)
 • Sociale Dienst Drechtsteden (SDD)
 • Servicecentrum Drechtsteden (SCD)
 • Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD)
 • Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD)
 • Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD)

Website

Vertegenwoordiging Dordrecht

 • Raadsleden in Drechtraad
 • Dhr. A.W. Kolff, voorzitter Drechtraad en Drechtstedenbestuur
 • Dhr. P.J. Heijkoop, lid Drechtstedenbestuur

Deelnemers

De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en Hardinxveld-Giessendam.

Vestigingsplaats

Dordrecht

Openbaar of gemeentelijk belang

De GRD draagt bij aan evenwichtige ontwikkeling van het gebied, behartigt gemeenschappelijke regionale belangen en verzorgt de coördinatie van externe betrekkingen op het ruimtelijk-economische vlak. Daarnaast voert zij taken uit op sociaal vlak en bedrijfsvoering en de heffing en invordering van belastingen en de uitvoering van de WOZ.

Relevante beleidsinformatie

Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2020

 • Door de coronacrisis is de daling in het aantal uitkeringsontvangers omgeslagen in een sterke stijging. Het al bestaande tekort op de bijstand neemt hierdoor toe. Het Rijk heeft aangegeven gemeenten voor de stijgende bijstandslasten te compenseren.
 • De ontwikkelingen en dreigende tekorten in het sociaal domein hadden de afgelopen jaren zowel beleidsmatig als financieel de aandacht. Zo heeft de Drechtraad in juni 2019 een amendement op de primaire Begroting 2020 aangenomen dat inhoudt dat er een taakstelling van 5 miljoen komt op de GRD begroting vanaf 2020. Gedeelten van de taakstelling zijn per besluit van de Drechtraad in oktober en december 2019 en juli 2020 ingevuld, verdere (meerjarige) invulling volgt in 2020.
 • De gemeenten hebben naar aanleiding van het advies van de commissie Deetman besloten de taken op het ruimtelijk economische terrein (onder andere de Groeiagenda 2030) meervoudig lokaal vorm te geven. Sturing vindt plaats via bestuurlijke werkgroepen en organisatorisch is Dordrecht sinds 2020 hostgemeente voor het betrokken personeel. De verdere uitwerking vindt momenteel plaats.

Risico's

Actuele risico's d.d. augustus 2020

 • De coronacrisis geeft op korte termijn risico's dat gemeenten onvoldoende worden gecompenseerd voor stijgende lasten voor inkomensondersteuning. Ook voor de langere termijn geeft de crisis druk op de aantallen bijstandontvangers, maar ook op de aantallen schuldhulpverlening en minimabeleid.
 • De vraag naar alle Wmo-voorzieningen blijft toenemen. Dit is het gevolg van dubbele vergrijzing, verdere extramuralisering, ambulantisering (afbouwbeleid van intramurale zorg) en de daarmee samenhangende verzwaring van de ondersteuningsvraag. Ondanks besparingen blijven, mede door de fixatie van het abonnementstarief, de kosten stijgen.
 • De kosten bewindvoering blijven stijgen.
 • De gemeente (qua financiën) en GBD (qua uitvoering) hebben veel extra werk door 'no cure no pay' (NCNP) bureaus, die zeer laagdrempelig particulieren en VVE's uitnodigen om bezwaar in te dienen tegen WOZ-beschikkingen. Daar waar de belanghebbenden zelf meestal niet meer dan enkele tientjes voordeel hebben ten opzichte van de oorspronkelijke beschikking, áls ze in het gelijk worden gesteld, strijkt het bureau in kwestie veel hogere bedragen op. Bij een groot volume van NCNP-bezwaren is inhuur voor de bezwaarafhandeling onvermijdelijk. Op Drechtstedenniveau kan het nadeel tot boven het miljoen oplopen.  
 • Het weerstandsvermogen van de GRD is minimaal (de gedachtelijn om bij GR-en geen stapeling van reserves te hebben).
Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15