Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (GR VRZHZ)

Onderdelen

 • Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid
 • Voorbereiding op Rampen en Crisis (VRC)
 • Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

Website

www.vrzhz.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. A.W. Kolff, voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur (kroonbenoeming)

Deelnemers

De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Vestigingsplaats

Dordrecht

Openbaar of gemeentelijk belang

 • Het in algemene zin behartigen van belangen op het terrein van: crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening.
 • Het voorbereiden op een ramp of crisis (inventariseren van risico’s in de regio).
 • Het proberen te voorkomen van een ramp of crisis in de omgeving (het beheersen van de risico’s).
 • Het bestrijden van een ramp of incident en proberen ervoor te zorgen dat alles zo snel mogelijk wordt hersteld (als er dan toch een incident of ramp gebeurt).

Relevante beleidsinformatie

Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2020
VRZHZ geeft in 2021 uitvoering aan gestarte projecten uit het meerjarenbeleidsplan 2016-2020 en zet in op strategische speerpunten die voortkomen uit het traject "Strategische heroriëntatie". Concreet zijn daarbij onderstaande doelstellingen geformuleerd. Het nieuwe beleidsplan 2021-2024 en de coronacrisis hebben naar verwachting nog effect op deze doelstellingen.

 • De versterking op regionale opgaven door samenwerking in flexibele netwerkstructuren.
 • De transitie naar een informatiegestuurde organisatie.
 • Doorontwikkelen van de verbinding met gemeenten, onder andere door accountmanagement verder vorm te geven en in te bedden.
 • Monitoren en inspelen op ontwikkelingen in rechtspositionele dossiers.
 • Inzet en aanhaking op prioritaire risico's zoals hoogwater en de grootschalige infrastructurele onderhoudsopgave.
 • Het opstellen van een nieuw beleidsplan 2021-2024.
 • Verkenning naar intensivering van de samenwerking op het rangeerterrein Kijfhoek.

Risico's

Actuele risico's d.d. augustus 2020

 • De uittreding van Leerdam en Zederik geeft een financieel tekort van jaarlijks € 1,5 miljoen. De Veiligheidsregio heeft in 2019 besloten dat dit tekort niet tot hogere bijdragen van deelnemers moet leiden. Hiervoor past VRZHZ de komende jaren het kostenniveau aan met als doel een volledig kostendekkende begroting in 2024. In de tussenliggende jaren wordt de uittreedsom van Leerdam en Zederik gebruikt om tekorten af te dekken. Het niet realiseren van een kostendekkende begroting maakt dat de toekomstige deelnemersbijdrage aan de VRZHZ hoger kan uitvallen.
 • De financiële gevolgen van de nieuwe cao-afspraken over functioneel leeftijdsontslag voor beroepsbrandweer zijn in 2020 doorgerekend. Er is een voorziening gevormd die deze lasten volledig afdekt. Het risico op hogere lasten is hierdoor afgenomen. Nieuwe aanpassingen van de cao en wijzigingen in het gebruik van de regeling kunnen ervoor zorgen dat de gevormde voorziening aangevuld c.q. afgeroomd moet worden.   
Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15