Grondbeleid

Verloop algemene reserve Grondbedrijf

De algemene reserve Grondbedrijf is het resultaat van de winst- en verliesnemingen in de grondexploitaties en vaste en incidentele afdrachten aan de algemene middelen. De resultaten van de erfpacht-, huur- en pachtexploitatie en kosten van grondbeleid maken per 1 januari 2018 onderdeel uit van de exploitatiebegroting van de stad.

Verwachting 2020, 2021 en verder
De algemene reserve Grondbedrijf wordt naar verwachting over het jaar 2020 en 2021 aangevuld met winst uit een aantal (af te sluiten) exploitaties. Per 1-1-2020 bedraagt het saldo van de reserve € 1,5 miljoen en het is de verwachting dat de reserve vooral door winstnemingen per 1-1-2021 zal zijn toegenomen tot een bedrag tussen de € 5,6 miljoen en € 10,2 miljoen. In 2021 zal de reserve naar verwachting verder toenemen tot een bedrag tussen € 13,9 miljoen en € 23,0 miljoen.

Vanaf 2018 wordt vanuit de algemene reserve Grondbedrijf € 2,0 miljoen afgedragen aan het programma Westelijke Dordtse Oever (WDO). Dit loopt vooruit op de te verwachten winst uit het project Dordtse Kil IV.

Als gevolg van gewijzigde regels omtrent winstneming in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), is het verloop van de reserve grilliger geworden. Vertraging in uitgifte leidt daardoor direct tot mutaties in de algemene reserve waardoor we in de toekomst rekening moeten houden met grotere schommelingen.

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15