Onderhoud kapitaalgoederen

Wegen

Kerncijfers
De implementatie van het nieuwe beheersysteem (IMBOR 1.2) maakte onderdeel uit van een regionaal project dat is vertraagd. De vertraging werd veroorzaakt doordat de afstemming van de afzonderlijke systemen technisch erg ingewikkeld was. Daarbij zijn de ook steeds de laatste mutaties uit de nieuwste releases geïntegreerd en getest. Het was voor Dordrecht afzonderlijk niet mogelijk het systeem versneld in gebruik te nemen. Voor een integrale projectplanning is het nodig dat alle disciplines (regionaal) dezelfde taal spreken.

Inmiddels is het nieuwe beheersysteem 'live'. Maar door de regiobrede vertraging bij het vervangen en operationeel maken is ook achterstand ontstaan bij het muteren van de areaalwijzigingen. Daarom zijn de onderstaande kerncijfers nog niet geactualiseerd.

Verhardingstype

Oppervlak in m²

Asfalt

2.065.000

Cementbeton

5.300

Elementen

3.295.000

Onverhard

0

Halfverhard

10.000

Totaal

5.375.300

Kwaliteitsniveau
We werken aan het inlopen van de achterstanden in de mutaties in het nieuwe beheersysteem. Wanneer dit is afgerond kan weer een inspectie plaatsvinden. Omdat vanaf maart de kans op temperaturen onder nul erg klein is en vanaf oktober de bladeren van de bomen gaan vallen, vinden inspecties vinden plaats in de periode maart tot en met september. Gezien de mutatieachterstand en huidige omstandigheden met betrekking tot corona is het niet waarschijnlijk dat in 2020 nog een inspectie gaat plaatsvinden.

In onderstaande tabel wordt de zichtbare beeldkwaliteit beoordeeld en vergeleken met de maximaal toelaatbare percentages van het CROW.

Voldoende

Matig

Richtlijn overschreden

Richtlijn ernstig overschreden

Resultaat 2016

86%

2%

1%

11%

Resultaat 2017

- niet gemeten -

Resultaat 2018

84%

3%

1%

12%

Resultaat 2019

- niet gemeten -

Max. toelaatbaar:

81-88%

7-11%

5-8%

0%

Actualiteit beheerplannen
In 2020 vervangt een nieuwe integrale wegennota (2020-2024) de tot en met 2019 van kracht zijnde ‘Wegennota’. De startnotitie voor de nieuwe nota is inmiddels in de raad besproken. We nemen de raad actief mee in de totstandkoming van de nieuwe wegennota.

De meerjarenonderhoudsplanning wegen wordt jaarlijks geactualiseerd.

Financiën

Bedragen x € 1.000

Onderhoudslasten

Begroot 2021

Wegen

Groot onderhoud/planmatig

7.630

Middelgroot onderhoud

2.794

Wat gaan we doen in 2021?

  1. Uitvoeren van regulier onderhoud van wegen.
  2. Uitvoeren van grote projecten van de Meerjaren Onderhoud Planning (MOP), onder andere projecten die aansluiten op rioolvervangingen uit 2020, de Hallincqlaan en de Stooplaan.
  3. Starten met de voorbereiding van grote projecten volgens jaarschijf 2022 en 2023 van de MOP.
Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15