Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De ratio van het weerstandsvermogen

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, zetten we af tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt de ratio van het weerstandsvermogen. In onderstaande tabel presenteren we de diverse onderdelen.

Bij de Kadernota 2021 is een algemene risicoreservering van € 10 miljoen gemaakt voor de effecten van de coronacrisis. In deze begroting zijn deze risico's zoveel mogelijk verder uitgewerkt en opgenomen in het risicoprofiel. Deze uitwerking is complex omdat:

  • het op dit moment erg moeilijk is om de structurele effecten van de coronacrisis te voorspellen. Dit komt enerzijds doordat de echte (sociaal-maatschappelijke) problemen zich vertraagd openbaren. Anderzijds is de focus tot nu toe vooral geweest op bestrijding van de crisis.
  • nog onduidelijk is op welke wijze en in welke mate het Rijk gemeenten voor de gevolgen van de coronacrisis compenseert. Wij gaan er vanuit dat het Rijk gemeenten zoals toegezegd volledig tegemoet komt.

Mede hierom is de stijging van het risicoprofiel minder groot dan de risicoreservering die bij de Kadernota 2021 was opgenomen. De weerstandsratio komt hierdoor uit op een stand van 1,2 ten opzichte van 1,0 bij de Kadernota 2021.

De ruimte tussen de normratio van 1,0 en de verwachte ratio van 1,2 is € 5,8 miljoen. Naar verwachting zakt deze ruimte door het begrote saldo 2021 van € 1,6 negatief terug naar € 4,2 miljoen. Deze ruimte is beschikbaar voor eventuele (aanvullende) corona-effecten die zich lastig laten kwantificeren door de onzekerheid over de duur en zwaarte van de coronacrisis en de mate van rijkscompensatie waar wij als gemeente op terug kunnen vallen.

Specificatie van het verwachte weerstandsvermogen per 1-1-2021 (Begroting 2021)

Bedragen x € miljoen

Beschikbare weerstandscapaciteit

Risico's Stad en Grondbedrijf

Ratio van het weerstandsvermogen

Algemene reserve Stad

19

25,1

Verwacht jaarrekeningresultaat 2020 (uit Bestuursrapportage 2020)

1,3

Algemene reserve Grondbedrijf

10,2

Post onvoorzien

0,4

30,9

25,1

1,2

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 17:07:25 met de export van 01/08/2021 08:24:15