Grondbeleid

Prognose verwachte resultaten totale grondexploitatie

Om inzicht te krijgen in de toekomstige positie van het Grondbedrijf, staat hieronder weergegeven wat de verwachting is van het verloop van de boekwaarde voor het gehele jaar 2020. De verwachte kosten en opbrengsten voor 2020 en verder zijn bijgesteld. Deze cijfers zijn conform de actualisatie van de projecten op basis van de Jaarrekening 2019 en de meest recente aanpassing van de rente voor de grondexploitaties.

Op basis van de laatste inzichten in de projecten, is de begroting geactualiseerd. Momenteel leiden de ontwikkelingen rondom COVID-19 binnen de gebiedsontwikkelingen nog niet tot aanzienlijke vertragingen, prijsaanpassingen of andere effecten. Het is echter voorstelbaar dat een (tijdelijke) afkoeling van de economie grotere gevolgen zullen hebben dan nu is ingeschat. De raming van de kosten en opbrengsten voor 2021 en verder en de risicoanalyse worden opnieuw kritisch bekeken bij de Prognose 2021. Wijzigingen voor de begroting die hier uit voortvloeien, worden dan ter besluitvorming aangeboden.

In onderstaand overzicht wordt het verloop van de boekwaarde weergegeven op basis van de huidige begroting. Ten opzichte van de Prognose 2020 is de rente waarmee binnen de grondexploitaties wordt gerekend gewijzigd. Dit is in onderstaande bedragen verwerkt.

Bedragen x € 1.000.000

Boekwaarde Bouwgrond in exploitatie (BIE) aan het begin van het begrotingsjaar 2020:

117,56

Strategische grondvoorraad

37,64

Bouwgronden in exploitatie

117,56

De geraamde investeringen in het begrotingsjaar 2020:

37,19

De geraamde opbrengsten in het begrotingsjaar 2020:

55,05

De geraamde rentelasten in het begrotingsjaar 2020:

3,86

Verwachte boekwaarde in BIE aan het einde van het begrotingsjaar 2019:

103,55

De geraamde nog te maken kosten (vanaf 1-1-2021):

93,70

De geraamde opbrengsten (vanaf 1-1-2021):

190,17

De geraamde rentelasten (vanaf 1-1-2021) :

2,64

Bedragen x € 1.000.000

Verwachting resultaat grondexploitaties 2019

NCW

Eindwaarde

Het geraamde eindresultaat 2020 EXCLUSIEF Verliesvoorzieningen:
(NCW per 1-1-2020 van de actieve Grondbedrijfcomplexen cf. Prognose 2020 en aanpassing rente grondexploitaties)

-7,5

-9,8

Het geraamde eindresultaat 2020 INCLUSIEF Verliesvoorzieningen:
(NCW per 1-1-2020 van de actieve Grondbedrijfcomplexen cf. Prognose 2020 en aanpassing rente grondexploitaties)

62,9

60,6

De totale projectportefeuille van de grondexploitaties laat een negatief resultaat zien. Dit is een som van positieve en negatieve exploitaties. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn gemeenten verplicht negatieve grondexploitaties af te dekken met een verliesvoorziening. De verliesvoorzieningen zijn onttrokken aan de algemene reserve van het Grondbedrijf. De tabel laat zien dat de huidige portefeuille voor een deel bestaat uit positieve exploitaties. De ontwikkeling van de reserve Grondbedrijf, de risico’s en een toelichting op de totale financiële positie komt terug bij 'toelichting op de financiële positie en risico's' .

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15