Onderhoud kapitaalgoederen

Groen en water

Kerncijfers

Soort

2018

2019

2020

Aantal bomen

44.500

44.500

> 44.500

stuks

Oppervlak bossen en struwelen

870.000

862.000

859.000

Oppervlak heesters en bodembedekkers

436.000

432.000

433.000

Oppervlak sierbeplanting

21.000

23.000

23.900

Lengte hagen

44.750

45.800

46.400

m

Oppervlak intensief gras

1.434.000

1.435.000

1.140.000

Oppervlak extensief gras

2.726.000

2.753.000

2.763.000

Oppervlak water

1.513.000

1.513.000

1.507.000

800 extra bomen
Bomen zijn een belangrijk kapitaalgoed. Daar waar de mogelijkheid zich voordoet nieuwe bomen te planten, doen we ons best dit te realiseren. In het kader van '800-jaar stad' wilden we 800 extra bomen planten. In 2020, het jaar waarin Dordrecht 800 jaar stadsrechten heeft, planten we het grootste deel van deze 800 extra bomen. We onderscheiden daarbij vier deelprojecten: de aanleg van Tiny Forests (de eerste is reeds in 2019 aangelegd, de andere twee begin 2021), jubileumbomen (gift aan de stad, reeds geplant), de vergroening van de N3 door de aanplant van bomen en struiken (in 2021, na oplevering van de verschillende fasen van de N3) en de aanleg van een kastanje-arboretum (verzameling van bijzondere boomsoorten) langs de Maasstraat (afgerond 2020). Het totale aantal bomen is op dit moment nog niet exact te bepalen omdat het nieuwe beheersysteem (IMBOR 1.2) voor het onderdeel bomen nog niet geïmplementeerd en bijgewerkt is. Het aantal bomen is echter meer dan de afgelopen jaren.

Kwaliteitsniveau
Het openbaar groen (inclusief bomen) bepaalt in grote mate de uitstraling van de openbare ruimte en draagt bij aan een positieve beleving van de stad. Met name vanwege de gewenste uitstraling in het centrum is het van groot belang dat het onderhoudsniveau van het groen van hoog niveau is. Gedurende het hele jaar monitoren we visueel de staat van onderhoud van het groenareaal. Deze schouw wordt 'op beeld' gedaan. In nagenoeg alle gevallen voldoet het groenonderhoud aan de gestelde eisen (hoogste A-niveau voor het Centrum en winkelcentra en B-niveau voor de rest van de stad). De implementatie van het nieuwe systeem voor het verzamelen en ontsluiten van de schouwdata is inmiddels afgerond. De verwachting is dat in 2020 ook de implementatie voor 'Groen en Bomen' van het (integraal) beheersysteem en assetmanagement wordt afgerond, waarna we de gegevens voor bomen kunnen muteren.

Boomziekten
De raad heeft met ingang van 2019 extra budget beschikbaar gesteld voor de aanpak van boomziekten (zie beleidswens 5. Boomziekten in de Begroting 2019). In Dordrecht heersen diverse ziekten zoals de iepziekte, watermerkziekte, kastanjebloedingsziekte, massariaziekte (platanen) en de essentaksterfte. Deze ziekten tasten een groot deel van het bomenbestand aan. In de raadsinformatiebrief 'Boomziekten is een uitgebreide update over de aanpak van de gevolgen van de boomziekten opgenomen.

De iepziekte en de watermerkziekte stabiliseren zich. Het aantal aangetaste bomen en de mate van aantasting door de kastanjebloedingsziekte en massariaziekte varieert. Met name de essentakziekte is een belangrijk aandachtspunt omdat circa 20% van het bomenbestand in Dordrecht uit deze boomsoort bestaat en de es in hoog tempo aangetast wordt door de agressieve schimmelziekte waarvan de bomen zich niet herstellen. Er zijn (nog) geen mogelijkheden om de essentaksterfte te bestrijden. Vanaf 2019 zijn we gestart met het projectmatig snoeien en vervangen van zieke essen. Alhoewel het aantal te kappen bomen op dit moment lager is dan eind 2018 is aangenomen, en het er op lijkt dat die positieve lijn zich in 2020 doorzet, kunnen we nog geen conclusies trekken over de gevolgen voor de komende jaren. We inspecteren jaarlijks alle essen en blijven samen met de markt onderzoek doen naar de resistentie van essensoorten. Bij de nieuwe aanplant kiezen we voor een mix van diverse boomsoorten waarmee toekomstige kaalslag door ziekte wordt voorkomen.

Actualiteit beheerplannen
De huidige beheerplannen voor groen en wateronderhoud worden vervangen door een stedelijke groen-blauwe visie en beheerplan, waarin klimaatadaptatie, hittestress, biodiversiteit en ecologie belangrijke thema's zijn. Het nieuwe groen-blauwe beheerplan werken we uit tot een programma binnen de opzet van de Omgevingswet. Dit programma groen-blauw is daarmee 'Omgevingswetproof'. Het streven is dit nieuwe integrale plan in 2020 in concept gereed te hebben. In 2021 worden de eerste wijzigingen doorgevoerd in het beheer en onderhoud van het groen en blauw (water), waarbij we een verbinding leggen met de ambities uit de gemeentelijk opgave 'Groen-blauwe stad'.

Groot- en projectmatig onderhoud wordt jaarlijks vastgesteld via het meerjaren onderhoudsprogramma/programmeertafel. Dit gebeurt jaarlijks met overige (integrale) projecten in de openbare ruimte, waarvan ‘wegen’ en ‘riolering’ de belangrijkste disciplines zijn.

Financiën

Bedragen x € 1.000

Onderhoudslasten

Begroot 2021

Groen en water

Groot onderhoud/planmatig

642

Regulier onderhoud

4.505

Wat gaan we doen in 2021?

  1. Uitvoeren regulier groenonderhoud door eigen medewerkers, aannemers en sociale partners.
  2. Uitvoeren van nog nader te bepalen groenrenovaties en –projecten binnen het meerjaren onderhoudsprogramma/programmeertafel.
  3. Het afronden van het planten van de extra bomen in het kader van '800 jaar stad'.
  4. Het afronden van het planten van de extra bomen in het kader van '100 extra bomen bij 1.000 nieuwe inwoners'.
  5. Klimaatbestendig inrichten en onderhouden van openbaar groen.
  6. Bestrijden en onderzoeken/experimenten boomziekten en aantastingen.
  7. Grootschalig en projectmatig snoeien en vervangen van een nader te bepalen aantal zieke essen.
  8. Opstellen en aanbesteden van de meerjarige integrale onderhoudsbestekken van de wijken Wielwijk/Crabbehof/Zuidhoven en Sterrenburg.
  9. Opstellen en aanbesteden boomonderhoud (inclusief planten en kap).
Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15