Lokale heffingen

Gemeentelijke belastingopbrengsten

In 2021 is 16% van alle begrote inkomsten afkomstig uit lokale heffingen. Hiervan is 41% ongebonden inkomsten, hieraan is geen specifiek bestedingsdoel gekoppeld. Lokale heffingen vormen hiermee een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. De verschillen tussen 2021 en 2020 in de tabel geven geen indicatie van de stijging of daling van de tarieven, maar van de totale opbrengst. Hierbij spelen factoren zoals ontwikkelingen in de WOZ-waarde en areaaluitbreiding een rol.

Bedragen x € 1.000

Heffingsoort

Rekening 2019

Begroting na wijziging 2020¹

Begroting 2021²

Mutatie 2021
t.o.v. 2020

Algemene dekkingsmiddelen (ongebonden heffingen)

OZB eigenaren niet-woningen

7.217

7.178

7.314

136

OZB gebruikers niet woningen

5.183

4.992

5.087

95

OZB eigenaren woningen

12.210

12.258

12.663

405

Subtotaal OZB

24.610

24.428

25.064

636

Hondenbelasting

588

442

392

-50

Precariobelasting

6.295

6.273

6.273

0

Reclamebelasting

150

115

115

0

Logiesbelasting

nvt

300

300

0

Subtotaal ongebonden heffingen

31.643

31.558

32.144

586

Gebonden heffingen

Afvalstoffenheffing

14.907

15.183

15.650

467

Rioolheffing/-recht

12.230

12.361

12.855

494

Lijkbezorgingsrechten

2.573

2.304

2.674

370

Leges omgevingsvergunning

4.003

3.429

3.054

-375

Leges KCC

1.820

1.673

1.700

27

Leges APV en overige leges

82

171

171

0

Parkeerbelastingen³

10.935

10.447

10.427

-20

Marktgelden

313

268

273

5

Bedrijveninvesteringszones

397

377

377

0

Subtotaal gebonden heffingen

47.260

46.213

47.181

968

TOTAAL

78.903

77.771

79.325

1.554

¹ Inclusief bijstelling Bestuursrapportage 2020 .
² Inclusief bijstellingen Bestuursrapportage 2020 en Kadernota 2021 .
³ Deze categorie bestaat uit de publiekrechtelijke parkeerbelasting als de privaatrechtelijke parkeergelden.

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15