Lokale heffingen

Woonlasten (lokale lasten)

De onroerendezaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing vormen samen de woonlasten. Deze heffingen zijn het leeuwendeel van de gemeentelijke belastingopbrengsten en bepalen daarmee grotendeels de lokale lastendruk. Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de gemiddelde WOZ-waarde en de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens weer. Bij de berekening van de woonlasten voor 2021 zijn de bij de Kadernota 2021 vastgestelde indexeringen gehanteerd, afgezet tegen de geprognosticeerde, gemiddelde WOZ-waarde voor 2021. De overige cijfers zijn gebaseerd op geactualiseerde cijfers en niet op verouderde, achterhaalde COELO-cijfers.

Uit de tabel blijkt dat de gemiddelde woonlasten in Dordrecht in 2021 met 2,7% stijgen ten opzichte van 2020. Ten aanzien van de afvalstoffenheffing geldt dat nog geen rekening is gehouden met effecten vanuit het nog vast te stellen Grondstoffenbeleidsplan 2020-2030.

Bedragen x € 1

2018

2019

2020

Indexering

2021

Gemiddelde WOZ-waarde

173.000

187.000

204.000

8,0%

220.000

OZB-eigenaar

211,41

217,85

222,15

1,9%

224,40

Afvalstoffenheffing*

275,88

282,72

286,32

3,1%

295,20

Rioolheffing eigenaar

95,06

98,86

102,81

4,0%

106,92

Rioolheffing gebruiker*

84,72

88,08

91,56

4,0%

95,16

Ontwikkeling lastendruk

667

688

703

722

Stijging

3,0%

3,1%

2,2%

2,7%

* Voor een uitvoerbare inning dienen de tarieven deelbaar te zijn door 12.

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15