Verbonden partijen

Stedin Holding N.V.

Stedin Holding N.V.

Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.stedingroep.nl/

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. M.D. Burggraaf, lid van de aandeelhouderscommissie (AHC) en gevolmachtigd aandeelhouder en lid van de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA)

Deelnemers

De aandelen van Stedin waren in 2018 in handen van 53 gemeenten. In 2019 zijn dat door samenvoeging 44 gemeenten geworden.

Vestigingsplaats

Rotterdam

Openbaar of gemeentelijk belang

Stedin Groep beheert de aandelen van Stedin Beheer en van de Delta Netwerkgroep (DNWG), welke Enduris als netbeheerder heeft en draagt zorg voor de concernfinanciering. Stedin en Enduris verzorgen samen met hoogspanningsbeheerder Tennet het transport van elektriciteit en gas in Zuid-Holland, Zeeland en voor een klein deel in Friesland. De reden van participatie heeft een historische achtergrond: oprichting van een gemeentelijk energiebedrijf dat later samenging met andere bedrijven. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer is het overheidsbelang in energienetwerken bevestigd. Het onderhoud wordt hoofdzakelijk verricht door dochterondernemingen Joulz en Delta Infra.
Met betrekking tot de gemeente, draagt deelname in de partij door middel van het dividend dat we ontvangen bij aan de sluitendheid van de stadsbegroting. Ons aandeel geeft (beperkte) invloed op majeure investeringsbeslissingen van de onderneming Stedin.

Relevante beleidsinformatie

Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2020
Stedin Groep ziet in hoog tempo veranderingen op de samenleving afkomen in de manier waarop energie wordt opgewekt, gedistribueerd en gebruikt. Zo neemt de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie door wind en zon steeds meer toe. Ook zal het aantal klanten dat van het aardgasnet losgekoppeld moet worden de komende jaren toenemen. Ook digitalisering van het energienet is noodzakelijk. Op al deze veranderingen moet de energie-infrastructuur worden aangepast. De gevolgen van transitie (waaronder financieel, organisatorisch) en de effecten van het ACM reguleringsbeleid zijn momenteel nog niet goed in te schatten. Verwezen wordt naar de raadsbrief van 10 maart 2020 "Energietransitie en dividend Stedin" (zie RIS-dossier 2546662). Momenteel is er nog geen vaststaand beeld over de hoogte van en de condities waaronder een eventuele kapitaalverschaffing moet plaats vinden. Besluitvoming zal in de tweede helft van 2020 plaats vinden in samenspraak met alle 44 aandeelhoudende gemeenten.

Risico's

Actuele risico's d.d. augustus 2020

  • Stedin heeft onder meer te maken met sterk reguleringsbeleid, die weliswaar resulteert in lage transporttarieven, maar waarbij de toezichthouder nu onvoldoende tot geen rekening houdt met lange termijnfinanciering vanuit het verleden en met transitieopgaven. Het is nog steeds niet duidelijk hoeveel het Rijk gaat bijdragen in de kosten van transitie. Aandeelhouders hopen dat de Autoriteit Consumenten en Markten (ACM) en het ministerie van Economishe Zaken en Klimaat (EZK) inzien dat er een toekomstbestendiger reguleringsbeleid moet komen. De gevolgen voor de langere termijn worden nog onderzocht, waarbij in 2019 externe advisering door de aandeelhouderscommissie is ingeschakeld.
  • Voor de nabije toekomst moet rekening worden gehouden met beduidend lagere dividendbaten dan dat de gemeente momenteel raamt. In de Begroting 2021 is rekening gehouden met een verlaging van de dividendopbrengst met € 3,5 miljoen.
Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15