Onderhoud kapitaalgoederen

Riolering

Kerncijfers

Soort riolering

Riolen

629,4

km

Persleidingen

50,7

km

Duikers (verbindingen tussen vijvers)

18,6

km

Kwaliteitsniveau
De staat van onderhoud van de riolen is op orde. Het beheer en onderhoud betreft openbare rioleringen, putten, kolken en schuiven en het bedienen en onderhouden van riool-, tunnel- en overstortgemalen en het drukrioolsysteem. De steeds extremere neerslag kan leiden tot het intreden van water in gebouwen. Ook stort er vaker water over uit het rioolstelsel op oppervlaktewater. In het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) zal daarom steeds meer aandacht zijn voor de nodige klimaatmaatregelen. Zowel uit berekeningen als in de praktijk is gebleken dat dit tot op heden nog niet tot onacceptabele vervuiling heeft geleid.

Als het niet noodzakelijk is de rioolbuizen in zijn geheel te vervangen, kunnen ze worden 'gerelined'. Bij 'relinen' vervangen we niet de hele buis, maar wordt een bestaande buis aan de binnenkant verstevigd zodat deze weer decennia mee kan. De kwaliteit en de levensduur van relinen is gelijk aan die van rioolvervanging. Wel is relinen meestal goedkoper dan vervangen.

Actualiteit beheerplannen
Gemeenten hebben op grond van de Wet milieubeheer een zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater en op grond van de Waterwet een zorgplicht voor hemelwater en een zorgplicht voor grondwater. De wet 'Verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken' schrijft gemeenten voor te beschikken over een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). In dit GRP is de beleidsmatige, financiële en technische basis voor het onderhoud van het rioolstelsel vastgelegd. In 2015 is het vigerende GRP VI (2016-2020) opgesteld en door de raad vastgesteld. We werken op dit moment aan het GRP VII (2021-2025) en dit GRP zal voor 1 januari 2021 aan de raad worden aangeboden.

De meerjarenonderhoudsplanning riolering wordt jaarlijks geactualiseerd.Financiën

Bedragen x € 1.000

Onderhoudslasten

Begroot 2021

Riolering

Groot onderhoud/planmatig

5.577

Regulier onderhoud

1.743

Wat gaan we doen in 2021?

  1. Uitvoeren regulier onderhoud aan riolen en gemalen.
  2. Renoveren van 70 stuks drukriolering.
  3. Renoveren van een nog te bepalen aantal rioolgemalen.
  4. Vervangen diverse riolen vooralsnog staan gepland Tesselschadestraat en omgeving (829m) en Luchtenburg (70m).
  5. Relinen diverse riolen, vooralsnog staan gepland: Schotelstraat (154m), Vest (253m), Singel (631m), Keplerweg (248m), Blaauwweg (440m), Stratosfeerstraat (1052m), Nijverheidsstraat (394m) en Merwesteinpark (300m).
Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15